Utbildningsplan för:

Bildjournalistik, 180 hp

Photo Journalism

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBJOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/134
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2014-10-02
  • Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Syftet med bildjournalistikutbildningen är att studenten ska skaffa sig goda
kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen framgångsrikt kunna arbeta
med bildjournalistisk verksamhet inom olika medier. Den studerande ska lära sig
att analysera, granska och ifrågasätta mediernas roll, liksom sin egen roll, inom
medierna och samhället. Genom utbildningen ska studenten tillägna sig såväl ett
bildjournalistiskt som ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra
undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR BILDJOURNALISTIK

Efter avslutat program ska studenten teoretiskt:
- kunna urskilja och överblicka olika inriktningar i de vetenskapliga ämnena journalistik och bildjournalistik
- kunna analysera, bedöma och organisera journalistiskt material med fokus på
bildberättande
- kunna definiera och analysera olika bildjournalistiska genrer, bildspråkliga och bildstilistiska regler och tillämpningar.
- kunna förklara demokratins grunder och det svenska samhällets uppbyggnad
- kunna beskriva den svenska mediebranschen och mediernas roll i samhället
- kunna konstruera egna och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten

Efter avslutat program ska studenten praktiskt:
- kunna kritiskt granska och värdera journalistiskt material
- kunna uttrycka sig i bild, skrift, tal i olika genrer och medier
- kunna tillämpa principer och teknik för journalistiskt bildberättande
- visa förståelse för etiska frågeställningar, relevanta för yrkesutövning inom
journalistiken
- kunna göra självständiga analyser och vetenskapliga undersökningar
- kunna tolka och gestalta nyheter och samhällsskeenden i stillbild och rörlig bild
- kunna självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera
och utveckla bildjournalistisk verksamhet

Innehåll

År 1
Journalistik GR (A), Journalistikens grunder, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (A), Nyhetsbild och mediespråk, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Massmedierätt och etik för journalister, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Medier och samhälle, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (A), Bildjournalistiska metoder I, 15 hp
Journalistik GR (B), Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Vetenskaplig rapport, 7,5 hp

År 2
Bildjournalistik GR (B), Digital bildteknik, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (B), Bildjournalistiska metoder II, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Samhällsjournalistisk, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Journalistisk praktik, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (B), Bildjournalistisk praktik, 22,5 hp

Valbar kurs år 2*:
Bildjournalistik GR (B), Redigering, rörlig bild, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Grävandets grunder, 7,5 hp

År 3
Journalistik GR (C), Journalistik- och kommunikationsteori, 7,5 hp
Journalistik GR (C), Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (C), Dokumentär metod, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (C), Examensprojekt, 22,5 hp

Valbara kurser om totalt 15 hp år 3*
Alternativ 1:
Bildjournalistik GR (C), Dokumentärfotografins historia, 7,5 hp, samt en av följande tre kurser:
Journalistik GR (A), Dagspressredigering, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Grävandets grunder, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (B), Redigering, rörlig bild, 7,5 hp

Alternativ 2:
Journalistik GR (C), C-uppsats, 15 hp

*Student som utöver Filosofie kandidatexamen med huvudområdet bildjournalistik även önskar avlägga Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik måste välja kursen i journalistik år 2 samt C-uppsatsen i år 3.

Behörighet

Dessutom krävs godkänt arbetsprov.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Bildjournalistikprogrammet är en treårig utbildning som ges på heltid och där Bildjournalistik och Journalistik är de ämnen som studeras.

Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdena.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet bildjournalistik, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Photo Journalism. Beroende på sammansättningen av valbara kurser kan utbildningen även leda till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Journalism.

Övrig information

Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande. Inom ramen för programmet ges möjlighet till utlandsstudier under de perioder som avsatts för valbara kurser.

Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Undervisningen bedrivs på campus Sundsvall.

Alternativt urval:
Sökande rangordnas efter arbetsprov. Beslut 2012-12-05, dnr MIUN 2012/2031.
Arbetsprovet kan bestå av stillbilder eller filmat material. Provet är uppdelat i två delar – eget material samt obligatorisk uppgift. Det egna materialet består av upp till 10 bilder eller en videoproduktion på högst tio minuter. Den obligatoriska uppgiften ges i form av ett bildjournalistiskt uppdrag.
Det som bedöms är tekniskt kunnande, motivval, komposition samt berättarteknik.
Efter den 15 april kommer fullständig information om arbetsprovet att skickas ut till samtliga sökande. De sökande har då fram till 1 juni på sig att skicka in sina arbetsprover till Mittuniversitetet.

Vid frågor angående utbildning, arbetsprover eller urval, kontakta bildjour@miun.se.

www.miun.se/bildjournalistik.

Sidan uppdaterades 2021-12-07