Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Turismvetenskaplig utbildning, 120/160 hp

Tourism Management Programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: STURM
  • Diarienummer: 412/0100436
  • Högskolepoäng: 120/160
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2006-02-16
  • Giltig fr.o.m: 2006-08-25

Syfte

Den Turismvetenskapliga utbildningen syftar till att ge studenterna kvalificerad kompetens för arbetsuppgifter med inriktning på såväl den svenska som den internationella turistnäringen.

Innehåll

Utbildningen baseras på tre huvudämnen, företagsekonomi, kulturgeografi och turismvetenskap. Biämne är nationalekonomi men kan också vara annat valt samhälls- eller naturvetenskapligt ämne. Obligatoriska kurser/terminer är turismvetenskap A, 20 poäng, kulturgeografi A, 20 poäng, företagsekonomi A, 20 poäng och turismvetenskap B, 20 poäng. Därefter väljs huvudämne i examen. Huvudämnet skall omfatta minst 60 poäng, varav 20 poäng på C-nivå inklusive en C-uppsats om 10 poäng.

Efter godkända kurser och nivåer om 120 poäng kan man ansöka om en filosofie eller ekonomie kandidatexamen eller fortsätta mot en filosofie eller ekonomie magisterexamen. Det fjärde året består då av 20 poäng på D-nivå i något av huvudämnena företagsekonomi eller kulturgeografi, inklusive en D-uppsats om 10 poäng och kompletterar studier upp till 160 poäng i examen.

Ämneskurserna revideras kontinuerligt varför delkurserna inte specificeras här.

Inriktningar

Turismvetenskap, 0 hp
Tourism Management

Upplevelseproduktion och turism, 0 hp
Tourism Experiences

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A, Ma B och 1 års arbetslivserfarenhet.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Turismvetenskaplig utbildning, 120/160 poäng inrättades för första gången 1978 vid Högskolan i Östersund, då under namnet Turism och rekreationslinjen, 80 p. Utbildningen är en akademisk grundutbildning som ger behörighet till doktorandutbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Vilka krav som ställs för att få gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av kursplanen för respektive ämneskurs.

Undervisning och examination

Föreläsningar och seminarier utgör grunden i undervisningen. Dessutom tillkommer tid för gästföreläsningar, grupparbeten och fältstudier. Studierna bedrivs på heltid och projektarbeten eller arbete med andra självständiga arbetsuppgifter pågår vanligen parallellt med inläsning av kurslitteratur. Litteratur på engelska ingår i flertalet kurser.

Examinationsform och betygsskala framgår av respektive kursplan och kan bestå av skriftliga och muntliga prov, PM-redovisningar och uppsatsskrivande.

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen
Ekonomie magisterexamen
Filosofie kandidatexamen
Ekonomie kandidatexamen

Övrig information

Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet inom Humanvetenskapliga huvudområdet, Mitthögskolan, 2001-06-20 och reviderad 2003-10-17.

Sidan uppdaterades 2021-12-07