Särskild lärarutbildning (SÄL) 60 poäng, Allmänt utbildningsområde

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Särskild lärarutbildning (SÄL) 60 poäng, Allmänt utbildningsområde, 60 hp

Special teacher training programme, General Educational Studies 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: USÄLY
  • Diarienummer: MIUN 2006/238
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Giltig fr.o.m: 2006-04-01

Syfte

Utbildningen syftar till att utbilda lärare inom matematik, naturvetenskap eller teknik mot grundskolans senare år eller gymnasieskolan enligt särskild förordning SFS 2005:1235

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9§ i högskolelagen och högskoleförordningens mål för Lärarexamen gäller Mittuniversitetets mål enligt nedan. Dessa mål skall ligga till grund för lärarutbildningens kursplaner.

Mittuniversitetets lärarutbildning skall utbilda kritiskt reflekterande lärare med pedagogisk kompetens för samhällets behov. Utbildningen skall ge såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter och utgöra grunden för det livslånga lärandet som professionell pedagog/lärare. Lärarutbildningen skall forskningsförankras och ge de studerande förutsättningar att både under den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Utbildningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla de studerandes förmåga och vilja att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen skall sålunda genomföras så att de studerande ges möjlighet att utvecklas till aktiva och självständiga lärare, väl förberedda att samarbeta med elever, kollegor och det omgivande samhället. Synen på lärande som en livslång process med ständig reflektion och förnyelse kommer på så sätt till uttryck inom lärarutbildningen. Utbildningen skall bygga på jämställdhet mellan könen och motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningens uppgift är att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Härigenom ska förståelse för att alla som ska arbeta i skolan alltid skall hävda de grundläggande värden som anges i tillämpliga internationella överenskommelser, i skollagen och i läroplanerna samt klart ta avstånd från det som strider mot dessa grundläggande värden. Utbildningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla de studerandes förmåga och vilja att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina studieresultat. Ett sådant förhållningssätt syftar till att genomsyra den kommande pedagogiska gärningen.

Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet integrerar skolning i modern informations- och kommunikationsteknik tidigt i utbildningen. Därigenom kommer lärare som utbildas vid Mittuniversitetet att ha en bra grund för kunskapsutveckling och arbete i nätverk med andra lärare och skolor såväl lokalt som globalt.

Ett internationellt perspektiv berikar utbildningen och är en självklarhet i en kreativ högskolemiljö. Mittuniversitetets internationella verksamhet för studerandeutbyte och lärarutbyte bidrar på ett positivt sätt till internationalisering av utbildningen. Vid val av kurslitteratur och vid planering och genomförande av kurser skall internationella jämförelser alltid eftersträvas och vara naturliga inslag.

Innehåll

Den Särskilda lärarutbildningen 60 poäng Allmänt utbildningsområde (SÄL 60) består av sex tiopoängskurser vilka är förlagda till fyra terminer.
Allmänt utbildningsområde är obligatoriskt för samtliga varianter av lärarexamen enligt examensbeskrivningen och utgörs av ett antal kurser omfattande 60 poäng. Av dessa 60 poäng utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 14 poäng för studerande inom SÄL 60.

Allmänt utbildningsområde omfattar den för alla blivande lärare gemensamma kärnan av kunskaper och består av centrala kunskapsområden och tvärvetenskapliga ämnesstudier. Utbildningsområdet innehåller studier i lärande, undervisning, betydelsen av läs- och skrivinlärning och matematik, specialpedagogik, socialisation, kulturfrågor, samhällsuppdrag, demokrati, värdegrund, miljö, kommunikationsformer samt betyg och bedömning.

Allmänt utbildningsområde inrymmer ett examensarbete om 10 poäng. Examensarbetet är en viktig del i utvecklingen av den enskilde studerandes vetenskapliga förhållningssätt. I examensarbetet skall den studerande genomföra ett självständigt arbete i vilket han/hon visar förmåga att organisera och använda kunskap samt relatera denna till den kommande yrkesverksamheten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i allmänt utbildningsområde består av 14 poäng fördelade över utbildningens fyra terminer och genomförs i skola eller vuxenutbildning. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen bidrar till integration mellan teori och praktik samt till utveckling av yrkeskunskaperna. Målsättning, riktlinjer och föreskrifter beträffande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilt dokument. Generellt gäller dock att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.

Behörighet

Förutom standardbehörighet G.11 krävs minst 120 poäng inom ämnen/ämnesområden matematik, naturvetenskap eller teknik där minst ett ämne/ämnesområde skall omfatta 60 poäng fördjupning.

Programbeskrivning

Inom denna Särskilda lärarutbildning Allmänt utbildningsområde 60 poäng, utbildas
lärare för grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan inom matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik. Detta innebär att ämnes-
studierna redan är avklarade när man söker till detta program.
Studerande antagen till Särskild Lärarutbildning 60 poäng läser alla ingående kurser under fyra terminer (VT 2006 10p, HT 2006 20p, VT2007 20p, HT 2007 10p).
Ingående kurser
- Undervisning och lärande inom naturvetenskap och teknik 10 poäng
- Läraryrkets kommunikationsformer 10 poäng
- Lärande undervisning och specialpedagogik 10 poäng
- Socialisation, kulturfrågor och samhälle 10 poäng
- Samhällsuppdrag, demokrati och värdegrund 10 poäng
- Examensarbete 10 poäng
Studierna är förlagda som heltidsstudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För tillträde till Allmänt utbildningsområde 31-50 poäng krävs godkända studier omfattande minst 20 poäng från kurser inom Allmänt utbildningsområde 1-30 poäng.
Generellt gäller att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.

Undervisning och examination

Arbetssätt, arbetsformer och examinationsformer varierar under utbildningstiden.
Betyg ges på varje kurs. Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.
För mer detaljerad beskrivning hänvisas till respektive kursplan.

I examensbeviset anges vilka inriktningar och specialiseringar som tidigare ämnesstudier motsvarar. I examensbeviset skall också anges för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd, enligt nedanstående indelning.


Undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år
Här krävs minst 180 poäng enligt följande:
- godkända studier i allmänt utbildningsområde 60 poäng, i minst en inriktning och i minst en specialisering
- studierna skall innehålla en fördjupning om minst 60 poäng i relevant ämne/ämnesområde.
Undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och i gymnasieskolan
Här krävs minst 180 poäng enligt följande:
- godkända studier i allmänt utbildningsområde 60 poäng, i minst en inriktning och i minst en specialisering
- studierna skall innehålla två fördjupningar om vardera minst 60 poäng i relevant ämne/ämnesområde.

Examensbenämning

Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år
Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och gymnasieskolan

Övrig information

Studerande antagen till Särskild lärarutbildning 60 poäng läser alla ingående kurser under fyra terminer (VT 2006 10p, HT 2006 20p, VT 2007 20p och HT 2007 10p) enligt planerad studieordning.

Studieuppehåll medges ej eftersom utbildningen endast ges vid ett tillfälle.

Sidan uppdaterades 2021-12-07