Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Bachelor Programme in Behavioural Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBETG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/765
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-11-05
  • Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Syftet med det Beteendevetenskapliga programmet är att studenten ska skaffa sig dels breda kunskaper inom det beteendevetenskapliga området samt grundläggande kunskaper i datavetenskap alternativt humanvetenskap så att de förvärvade kunskaperna utgör en god grund för tillämpning inom det beteendevetenskapliga yrkes- och verksamhetsområdet.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 8§ i Högskolelagen samt Högskoleförordningens bilaga 2 har Beteendevetenskapliga programmet följande lokala mål:

Efter avslutad utbildning ska studenten:
- Tillägna sig sådan kunskap och förståelse inom det beteendevetenskapliga
området, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om
tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt
orientering om aktuella forskningsfrågor, i en sådan omfattning som fordras för att
förstå och kunna tillämpa beteendevetenskapliga grunder inom valt
verksamhetsområde.
- Tillägna sig förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka
relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser,
frågeställningar och situationer och därigenom utveckla förmåga att självständigt
identifiera, formulera och lösa problem inom det beteendevetenskapliga området.
- Därtill utveckla sådan färdighet som fordras för att självständigt
arbeta inom det beteendevetenskapliga området och utveckla förmåga att göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter, inbegripet en insikt om kunskapens roll i samhället och om människors
ansvar för hur den används.
- Inom programmets ram ska studenten också tillägna sig grundläggande
kunskaper inom humanvetenskap alternativ datavetenskap nödvändiga för att
kunna tillämpa även dessa grunder inom valt verksamhetsområde på likartat sätt.

Innehåll

Utbildningens kurser och dess moment:

Termin 1
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp
- Introduktion till pedagogikämnet - fostran, undervisning och lärande
- Pedagogik och samhälle
- Utbildning och ledarskap i arbetslivet
- Vuxenpedagogik

Termin 2
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp
- Bedömning, rekrytering och urval
- Styrning och utvärdering
- Pedagogik som vetenskap
- E-lärandeprocesser i arbetslivet

Termin 3
Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp
- Introduktion till psykologi
- Personlighetspsykologi
- Socialpsykologi
- Inlärningspsykologi
- Biologisk psykologi

Under termin 4 och 5 läses något av följande alternativ:

Alternativ 1: Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde
Termin 4
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap 7,5 hp
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp

Termin 5
Pedagogik GR (B), Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp
- Utvärdering och utredning
- Socialpedagogik

Alternativ 2: Inriktning mot datavetenskap
Termin 4
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden 7,5 hp
Datavetenskap GR (A), Databaser 7,5 hp
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java 7,5 hp
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet 7,5 hp

Termin 5
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java 7,5 hp
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys 7,5 hp
Datavetenskap GR (B), XML 7,5 hp
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling 7,5 hp


Termin 6
Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp
- Pedagogik som vetenskap
- Självständigt arbete
Självständiga arbetet omfattar 15 hp.

Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Inriktningar

Inriktning mot datavetenskap, 180 hp
Specialisation in computer science

Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde, 180 hp
Specialisation in the human sciences

Behörighet

För humanvetenskaplig inriktning:
Grundläggande behörighet +
Engelska B, Samhällskunskap A
eller
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

För datavetenskaplig inriktning:
Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A
eller
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Beteendevetenskapliga programmet med datavetenskaplig alternativt humanvetenskaplig inriktning är ett samarbete mellan Mittuniversitetets huvudområden i syfte att utveckla kompetens inom beteendevetenskap och datavetenskap/humanvetenskap. Inom programmet läses obligatoriska kurser i pedagogik till och med kandidatnivå 90 hp, termin 1, 2 och 6 samt psykologi 30 hp, termin 3. Under termin 4 och 5 läses antingen inriktning mot datavetenskap eller inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde. Kandidatprogrammet är påbyggnadsbart mot en magister- master examen med huvudområdet pedagogik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Krav för tillträde till vidare studier i programmet framgår av respektive kursplan.
För behörighet till termin 2 Pedagogik GR (B), Pedagogik 30 hp krävs Pedagogik GR (A), Pedagogik 30 hp minst 15 hp, behörighetskraven i kursplanen för Pedagogik GR (B) Pedagogik, 30 hp gäller således inte.

Undervisning och examination

Utbildningen inleds med kursintroduktion med information om programmets upplägg och Mittuniversitetet i stort. De studerande kommer också att introduceras i användandet av den informationsteknologi som kommer att användas inom programmet. Tillgång till dator med Internetuppkoppling är nödvändig för att kunna följa utbildningen.

Undervisningen bedrivs på heltid i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, fältstudier och projektarbeten. Fältstudierna är viktiga inslag under utbildningen och ger tillsammans med uppsatsarbeten tillfälle att fördjupa sig inom aktuella och relevanta problemområden. Fältstudierna syftar till att utgöra en brygga mellan teori och praktisk verksamhet.

Examination sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten.
På samtliga kurser ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till varje kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Eduation

Övrig information

Utbildningen ges vid Avdelningen för utbildningsvetenskap i samarbete med andra avdelningar vid Mittuniversitetet.

Vårterminen 2017 kan kurserna:
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1 7.5 hp
och
Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap 7,5 hp komma att ersättas av annan relevant kurs.

Sidan uppdaterades 2021-12-07