Internationellt samhällsvetarprogram med inriktning mot kommunikation, makt och demokrati

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt samhällsvetarprogram med inriktning mot kommunikation, makt och demokrati, 120/160 hp

Programme of Social Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SISAM
  • Diarienummer: SHV 2003/94
  • Högskolepoäng: 120/160
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2006-08-26

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna en bred inblick i olika samhällsfrågor av internationell och nationell karaktär ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv.

Lärandemål

De specifika lärandemålen för utbildningen är att ge studenterna:
• en god teoretisk kunskap i det valda huvudämnet,
• en god kunskap i att självständigt analysera komplexa frågeställningar utifrån olika samhällsvetenskapliga infallsvinklar samt
• en god teoretisk och praktisk kompetens att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom offentlig eller privat sektor.

Innehåll

Utbildningen innehåller: huvudämne (60/80p) varav 10/20 poäng ska utgöras av självständigt arbete, biämne (20p), temastudier av mångvetenskaplig karaktär (20-60p), samt möjlighet till praktik/utlandsstudier (20p).

Studierna i huvudämnet bedrivs i block bestående av gängse 20 poängskurser (A-D).
En termin (20p) ägnas åt studier i ett biämne, där studenten fritt får välja något av institutionens huvud- eller biämnen på A-nivå.
Temastudierna ges i form av terminskurser (20p) och behandlar centrala samhällsvetenskapliga frågeställningar.
Utbildningen ger därutöver möjlighet att en termin välja fritt mellan praktik, utlandsstudier, ytterligare temastudier eller studier i annat ämne (20p).

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B, En B, Sh A och Ma A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Tonvikten i programmet ligger på att studera ett antal stora och centrala samhällsprocesser på global och nationell nivå i form av temastudier kombinerade med fördjupade ämnesstudier i ett huvudämne och ett biämne.

Huvudämnet kan vara kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap. Utöver huvudämnet kommer temastudier att belysa olika frågeställningar i samarbete med andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns, förutom de i respektive kursplaner angivna förkunskapskraven.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Temastudierna kommer att bedrivas i samarbete mellan Sundsvall och Östersund. Detta innebär att olika former av undervisning såsom videokonferens kan förekomma.

Examinationsformer framgår av respektive kursplaner.

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen
Politices magisterexamen
Filosofie kandidatexamen
Politices kandidatexamen

Övrig information

Utbildningen är organiserad i samarbete mellan Sundsvall och Östersund. Antagning till utbildningen sker på båda orterna. Samläsning mellan orterna förekommer.

Eventuella förändringar av utbildningens innehåll eller genomförande skall ske i samråd med berörda studenter.

Utbildningsplanen fastställdes av Grundutbildningsrådet vid Humanvetenskapliga huvudområdet 2003-10-27.

Sidan uppdaterades 2021-12-07