Interkulturell och Internationell Socionomutbildning

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 140 hp

Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SISOY
  • Diarienummer: 412/0000751
  • Högskolepoäng: 140
  • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2006-03-01
  • Giltig fr.o.m: 2006-01-22

Syfte

.

Lärandemål

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)

För att erhålla socionomexamen skall studenten ha

• förvärvat de kunskaper och den praktiska förmåga som krävs för socialt arbete på individ-, grupp- och sam-hällsnivå,
• uppnått kompetens att medverka i förebyggande socialt arbete och förändringsarbete på olika nivåer,
• utvecklat förmågan att analysera och förstå sociala processer och problem samt kunna identifiera och struk-turera behov av åtgärder och lösningar på olika nivåer,
• förvärvat kännedom om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors, mäns och barns livsbetingelser,
• uppnått förmåga att relatera olika typer av åtgärder inom verksamheten till de rättsregler och till de över-gripande principer som styr lagstiftningen, bl.a. inom det sociala området
• förvärvat kunskaper inom området folkrätt och mänskliga rättigheter
• medverkat aktivt i utbildningsmoment som avser att stärka personlig utveckling och empatisk förmåga
• förvärvat fördjupade kunskaper och färdigheter i interkulturellt och internationellt socialt arbete
• förvärvat både forskarförberedande kunskaper och kunskaper för professionellt yrkesutövande
• utvecklat god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att söka och kritiskt värdera information, fakta och forskningsresultat.

Innehåll

Termin 1
Terminen består av tre kurser; Introduktion till socialt arbete, 10 poäng, och Välfärdsstat i förändring, (1) och (2) på respektive 5 poäng. Terminen är tänkt som en grundlig introduktion till socialt arbete.

För samtliga kurser på hela programmet gäller att studenterna ska problematisera och exemplifiera kursens frågor och problemområden utifrån för socionomutbildningarna centrala perspektiv som ex. migra-tion/etnicitetsperspektiv, generations- och barnperspektiv, samt klass- och könsperspektiv.
Socialt arbete, introduktionskurs 10 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Välfärdsstat i förändring (1) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Välfärdsstat i förändring (2) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå

Termin 2
Termin ägnas två inledningsvis åt två kurser kring socialt arbete och teoretiska perspektiv. Därpå följer en kurs kring vetenskapsteori och metod varefter terminen avslutas med rättsvetenskaplig kurs. Under terminen förekom-mer också praktikförberedande moment.
Socialt arbete och teoretiska perspektiv (1), 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Socialt arbete och teoretiska perspektiv (2), 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Vetenskapsteori och metod för socialt arbete (Introduktion) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå
Samhällets och individers rättigheter och skyldigheter 5 p
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap A-nivå

Termin 3
Terminen består av två kurser, Handledd studiepraktik, 15 poäng, samt Socialt arbete och teoretiska perspektiv, analysuppgift, 5 poäng.
Handledd studiepraktik. 15 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå

Praktiken genomförs i Sverige eller annat nordiskt land på en av utbildningsinstitutionen godkänd praktikplats inom arbetsfält där socialarbetare är verksamma.
Socialt arbete och teoretiska perspektiv (3), analysuppgift 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete A-nivå

Termin 4
Under denna termin diskuteras och granskas socialt arbete utifrån dess praktik. Terminen består av fyra kurser. Ett övergripande syfte för terminen är att studenterna ska bearbeta sina praktiska och personliga erfarenheter och väva samman dessa med teoretisk kunskap för att närma sig ett professionellt förhållningssätt.
Socialt arbete: samhälle, kultur och mänskliga rättigheter (1) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Socialt arbete: samhälle, kultur och mänskliga rättigheter (2) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Folkrätt 5 p
Ämnestillhörighet: Rättsvetenskap A-nivå
Socialt arbete: kön och kultur 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå

Termin 5
Termin fem består av fyra kurser där de två sista har sitt fokus på socialt arbete i internationellt perspektiv.
Vetenskapsteori och metod för socialt arbete (Fördjupning) 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Internationella relationer 5 p
Ämnestillhörighet: Statsvetenskap A-nivå
Ledarskap och organisation 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå
Socialt arbete i andra länder 5 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå

Termin 6
Handledd studiepraktik utanför Norden 20 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete B-nivå

Praktiken genomförs inom en av utbildningsinstitutionen godkänd verksamhet inom socialt arbete utanför Norden.

Studenterna ska, utifrån ett internationellt perspektiv, tillägna sig fördjupade kunskaper om det praktiska sociala arbetets villkor och krav och om den egna personens betydelse i det sociala arbetet med målsättning att utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Termin 7
Valbar kurs 10 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete C -nivå

Termin 7 är en fördjupningstermin med valbara kurser. Terminens första hälft innehåller en teorikurs omfattande 10 poäng som på olika sätt behandlar det sociala arbetets praktik och teori. Gemensamt för samtliga dessa kurser är:
• praktikuppföljning
• arbetsmoment om etik och professionellt förhållningssätt
• uppsatsförberedelser.

Exempel på valbara fördjupningsalternativ som kan förekomma:
• Globalisering, mångkulturalism och socialt arbete
• Globalisering, internationalisering och socialt arbete
Uppsats 10 p
Ämnestillhörighet: Socialt arbete C –nivå

Under terminens senare hälft genomförs ett uppsatsarbete inom fördjupningsområdet omfattande 10 poäng.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Den interkulturella och internationella socionomutbildningen omfattar 140 poäng (3,5 års normal studietid). Pro-grammet utgör en sammanhängande helhet där olika delar bygger på varandra. Det finns också grundläggande och återkommande inslag i utbildningen, t.ex. etisk reflexion kopplat till socialt arbete. Ett annat moment är vetenskapligt läsan-de och skrivande.
De två första terminernas grundläggande teoretiska studier, teorikursen termin 3 samt första praktiken, motsvarar socialt arbete A-nivå (55 p). Termin 4 och 5 samt andra praktiken motsvarar socialt arbete B-nivå . Termin 7 utgör fördjupningstermin i socialt arbete på C-nivå (20 p), varav 10 p är uppsats.
För samtliga kurser på utbildningen gäller för detta program att innehållet alltid speglas i ett interkulturellt och internationellt samman-hang. Detta gäller även när kurser samläses med annat socionomprogram.

Programmet innehåller flera återkommande moment där studenter ska lära sig använda och förstå bibliotekets olika resurser för litteratur- och informationssökning

Valbarhet i programmet
Studieordningen är bunden, men studenten kan i viss utsträckning påverka innehållet i sin utbildning:
• Praktikplats till båda praktikperioderna väljes individuellt i samråd med institutionen och innehållet i teoretiska kurser eller moment knutna till praktikperioderna grundar sig delvis på studentens val.
• På termin 7 återfinns en viss valbarhet vad gäller kurser. Kursutbudet kan variera och begränsas av antalet studenter som söker en kurs.
• Vill man läsa kurser vid utländska universitet kan detta ske efter ansökningsförfarande.

Två praktikperioder - Norden och utomlands
I utbildningen ingår två handledda studiepraktikperioder om 15 respektive 20 poäng (socialt arbete A- respektive B-nivå). Termin 3 skall fullgöras i Sverige eller annat nordiskt land, medan termin 6 görs i utomnordiskt land. Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät, men när det gäller den andra praktiken förutsätts studenter själva vara aktiva i placeringsarbetet.
Praktikperiod i Sverige ska i första hand genomföras inom geografiska områden som anvisas av Institutionen för socialt arbete. För närvarande är detta följande län: Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Södermanland. Praktik utan-för dessa områden kan ej garanteras.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För tillträde till termin 3 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 30 poäng.
För tillträde till termin 6 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 95 poäng. Av dessa 95 poäng skall 15 utgöra praktik.
För tillträde till termin 7 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 115 poäng.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningsformerna kan variera. Det förekommer föreläsningar, seminarier, projekt- och grupparbeten, tillämpningsövningar och handledning.

Den interkulturella och internationella socionomutbildningen bygger på ett förhållnings- och arbetssätt som innebär aktiv inlärning, problematisering och kritisk granskning. Arbetsformerna syftar till att träna de studerandes aktiva kunskapssökande genom att kritiskt granska och sakligt argumentera i såväl tal som skrift, samt till att utveckla medvetenheten om den egna personens betydelse i det sociala arbetet. En genomgående strävan är att tillvarata och bearbeta studenters egna erfarenheter i utbildningens olika moment.

Närvaro är obligatorisk i de fall då ett aktivt deltagande utgör en del av examinationen eller undervisningsformen.

Bedömningen av den studerandes kunskaper ska vara individuell eller utformad så att en individuell prövning kan ske.

I utbildningen eftersträvas en mångfald av former för examination vilka som allmän princip ska fylla ett inlärningssyfte såväl som ett kontrollsyfte. Det kan t.ex. förekomma salstentamen, hemtentamen i olika utformningar, semina-rier med eller utan skriftligt inslag och muntlig tentamen i grupp eller enskilt. Allmänt sett anpassas tentamensformerna efter kursens kunskapsmässiga innehåll.
Vid prövning av den studerandes kunskaper och färdigheter skall, i fråga om tillämpliga processbedömda moment även mognad och självständigt omdöme beaktas.

Betygsskala framgår av kursplan.

Kursutvärdering ska genomföras och ingå som en integrerad del av varje kurs.

Examensbenämning

Socionomexamen

Övrig information

Inrättad: 1997-06-17 av Utbildningsrådet för sektorn socialt arbete och vård vid Mitthögskolan. Reviderad 2000-06-21 av Humanvetenskapliga huvudområdet samt 2002-10-18 och 2003-03-21 av Grundutbildningsrådet vid Humanvetenskapliga huvudområdet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07