Utbildningsplan för:

Projektbaserat masterprogram, 120 hp

Master by Research, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TPRMA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2009/97
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2016-03-30
  • Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Syftet med programmet är att ge fördjupade kunskaper inom vald inriktning genom att planera och genomföra forskningsprojekt tillsammans med forskare samt eventuella externa partners.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM - INRIKTNING ARKIV- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
Efter utbildningen ska studenten kunna:
- identifiera, analysera och avgränsa ett forskningsproblem
- utveckla och presentera ett forskningsförslag
- hantera ett forskningsprojekt inklusive planering, genomförande, dokumentation och rapportering
- följa vedertagna standarder och regler avseende forskningsetik

Efter utbildningen ska studenten ha uppvisat ett kunskapsdjup och förmåga att kritiskt utvärdera:
- den litteratur inom arkiv- och informationsvetenskap som valts för studentens eget arbete
- de standarder och den ledande internationella och professionsbaserade praktik som förekommer inom arkiv- och informationsvetenskap.

Studenten skall vidare ha uppvisat en hög förmåga att kommunicera sin forskning genom vetenskaplig publicering.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING BIOLOGI
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- visa kunskap och förståelse med utgångspunkt i pågående forskning, till exempel:
- ekosystemens och organismernas funktionella egenskaper,
- komplexa ekologiska sammanhang och deras rums- (och/eller) tidsmässiga skalberoende, samt
- bevarande av biologisk mångfald och dess betydelse för hållbarhet.

visa färdigheter i:
- vetenskapliga arbetssätt och metoder,
- processen från att identifiera till att lösa biologiska problem,
- att söka, syntetisera och tillämpa resultat från forskning, samt
- skriftlig och muntlig presentation.

visa förmåga att värdera och förhålla sig till biologisk kunskap:
- se sin roll som expert i ett hållbart samhälle,
- förhålla sig till internationell forskning, samt
- vara en god representant för det biologiska ämnesområdet.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING DATATEKNIK
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- visa goda kunskaper om forsknings- och utvecklingsläget inom valda delar av det datatekniska området.
- visa förtrogenhet med tjänstemarknad, infrastrukturkostnader, utvecklingstrender och aktuella tillämpningar.
- visa goda färdigheter i matematiskt modellbygge och simulering av algoritmer och system.
- visa grundläggande färdigheter i programvaruimplementering av algoritmer.
- visa goda färdigheter i att analysera den tekniska prestandan för datatekniska system, exempelvis distribuerade system, avancerade webbtjänster eller system för realistisk 3D. Med prestanda kan bland annat avses säkerhet, tillgänglighet, skalbarhet, svarstider, felbenägenhet, återanvändbarhet och språks effektivitet.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING ELEKTRONIK
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- utifrån ett givet problem inom strålningsdetektorer, halvledarteknik, industriell mätteknik, trådlösa sensorsystem eller maskinseende kunna välja lämplig teknologi och process
- kunna analysera ett teknologiskt problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet

Färdighet och förmåga
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika teknologiers möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING INFORMATIK
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- visa goda kunskaper kring centrala teoretiska utgångspunkter inom informatik.
- visa goda kunskaper om forsknings- och utvecklingsläget inom informatik.
- visa goda färdigheter i att angripa (söka, finna, beskriva och analysera) ett kunskapsfält inom informatik
- visa goda färdigheter i att skapa en bra forskningsdesign, genomföra ett mindre forskningsprojekt och presentera och försvara genomfört arbete
- visa goda färdigheter i att konstruktivt analysera och kritisera forskningsresultat
- visa förtrogenhet med att samarbeta i forskningsprojekt (samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga)

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING KEMI
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- kunna beskriva forskningsfronten inom valt forskningsområde
- kunna förklara, jämföra och värdera olika teoretiska eller experimentella metoders möjligheter och begränsningar
- kunna analysera och värdera en vetenskaplig frågeställning
- självständigt kunna planera, dokumentera, genomföra och kommunicera resultatet av ett omfattande vetenskapligt arbete
- kunna värdera kemiska processer och/eller dess produkter utifrån både ekonomiska och miljömässiga perspektiv
- visa fördjupad kunskap och förståelse inom ett valt pågående forskningsområde, till exempel:
+ Analytisk kemi, med fokus på utveckling av kemiska analysmetoder eller verktyg för tolkning av erhållna data med tillämpningar inom till exempel markkemi eller bioanalytisk kemi
+ Fysikalisk kemi, med fokus på interaktioner och aggregation i vattenlösning av enskilda molekyler och större aggregat
+ Organisk kemi, med fokus på att utveckla och utföra kemiska reaktioner och analystekniker

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING KEMITEKNIK
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- visa fördjupade kunskaper om industriella processer och/eller produkter för att kunna utveckla delprocesser, produktion och/eller produkter.
- känna till forskningsfronten inom det aktuella området
- kunna analysera ett teknologiproblem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet
- förstå olika teknologiers möjligheter och begränsningar
- kunna värdera processer och/eller produkter utifrån både ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING MASKINTEKNIK - SPORTTEKNOLOGI
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- utifrån ett givet problem inom ämnesområdet kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet

Färdighet och förmåga
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP
Efter avslutad utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse
- kunna teoretisera kring specifika ämnen inom medie- och kommunikationsvetenskap

Färdighet och förmåga
- kunna använda relevanta teorier och forskningsmetoder inom den valda inriktningen
- ha förmåga att i skrift och tal kunna syntetisera, applicera och argumentera för olika teorier
- självständigt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom valt område

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna identifiera och positionera sig i förhållande till olika vetenskapsteoretiska paradigm
- kunna tillämpa ett kritiskt och analytiskt tänkande

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING MILJÖTEKNIK
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- utifrån ett givet problem inom ämnesområdet kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet

Färdighet och förmåga
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM – INRIKTNING MILJÖVETENSKAP
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- utifrån ett givet problem inom ämnesområdet kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet

Färdighet och förmåga
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning.

LÄRANDEMÅL FÖR PROJEKTBASERAT MASTERPROGRAM - INRIKTNING TEKNISK FYSIK
Efter avslutad utbildning ska studenten:
- utifrån ett givet problem inom det materialvetenskapliga området kunna välja lämplig metod och arbetsprocess
- kunna analysera ett problem och utifrån det planera och dokumentera kunskapsinhämtning och genomförande av projektet

Färdighet och förmåga
- ha utvecklat förmågan att förstå och bedöma olika metoders möjligheter och
begränsningar
- självständigt kunna planera, genomföra och kommunicera resultatet av ett arbete av större omfattning.

Innehåll

Inriktning Arkiv- och informationsvetenskap:
Arkiv- och informationsvetenskap GR/AV, 30 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Biologi:
Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Biologi AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Biologi AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Biologi AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Biologi AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Biologi AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Biologi AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Datateknik:
Datateknik GR, 30 hp eller annat tekniskt/matematiskt ämne
Datateknik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Datateknik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Datateknik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Datateknik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Datateknik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Datateknik AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Elektronik:
Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Elektronik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Elektronik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Elektronik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Elektronik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Elektronik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Elektronik AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Informatik:
Informatik GR/AV, 30 hp, eller annat ämne relevant inom inriktningen
Informatik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Informatik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Informatik AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp
Informatik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Informatik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Informatik AV, Avhandling, 30 hp*)

Inriktning Kemi:
Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Kemi AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Kemi AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Kemi AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Kemi AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Kemi AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Kemi AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Kemiteknik:
Kemiteknik GR/AV, 30 hp
Kemiteknik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Kemiteknik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Kemiteknik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Kemiteknik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Kemiteknik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Kemiteknik AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Maskinteknik - Sportteknologi:
Maskinteknik GR/AV, 30 hp, eller kurser med inriktning nödvändiga för den individuella studentens ämnesval.
Maskinteknik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Problemformulering och planering, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Maskinteknik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Maskinteknik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Maskinteknik AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Medie-och kommunikationsvetenskap:
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområde, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskaplig metod, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare, 7,5hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapsfilosofi för samhällsvetare 2,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Avhandlingsprojekt III, 20 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Avhandling, 30 hp *)

Inriktning Miljöteknik
Miljöteknik GR/AV, 30 hp, eller kurser med inriktning nödvändiga för den individuella studentens ämnesval
Miljövetenskap AV, Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Problemformulering och planering, 7,5 hp
Miljöteknik AV, Forskningsverktyg och metodologi, 15 hp
Miljöteknik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Miljöteknik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Miljöteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Inriktning Miljövetenskap
Miljövetenskap GR/AV, 30 hp, eller kurser med inriktning nödvändiga för den individuella studentens ämnesval.
Miljövetenskap AV, Vetenskaplig kommunikation, 7,5 hp
Miljövetenskap AV, Problemformulering och planering, 7,5 hp
Miljövetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Miljövetenskap AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Miljövetenskap AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Miljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Inriktning Teknisk fysik
Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Fysik AV, Vetenskaplig kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Fysik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Fysik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Fysik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Fysik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Fysik AV, Avhandling, 30 hp *)

*) Kurser som utgör självständigt arbete i respektive inriktning

Inriktningar

Elektronik, 120 hp
Electronics

Biologi, 120 hp
Biology

Arkiv- och informationsvetenskap, 120 hp
Archives and Information Science

Maskinteknik - Sportteknologi, 120 hp
Mechanical Engineering - Sports Technology

Miljövetenskap, 120 hp
Environmental Science

Miljöteknik, 120 hp
Environmental Engineering

Kemi, 120 hp
Chemistry

Kemiteknik, 120 hp
Chemical Engineering

Datateknik, 120 hp
Computer Engineering

Informatik, 120 hp
Informatics

Medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp
Media and Communication Science

Teknisk fysik, 120 hp
Engineering Physics

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

INRIKTNINGSSPECIFIKA KRAV
Arkiv- och informationsvetenskap:
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med inriktning mot arkivvetenskap, biblioteksvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap, eller motsvarande, innehållande minst 30 högskolepoäng inom ett annat ämne än det huvudsakliga för examen.

Biologi:
Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp inom biologi, varav minst 90 högskolepoäng i biologi.

Datateknik:
Kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp datateknik och 30 hp matematiska ämnen.

Elektronik:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom elektroteknik/elektronik, datateknik eller fysik, varav minst 22,5 hp matematik och 22,5 hp elektroteknik.

Informatik:
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inom något av områdena beteendevetenskap, samhällsvetenskap, informatik, datateknik, arkivvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Kemi:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom kemi eller kemiteknik, varav minst 60 hp kemi.

Kemiteknik:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom kemi, fysik, kemiteknik, energiteknik eller maskinteknik.

Maskinteknik - Sportteknologi:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i maskinteknik.

Medie- och kommunikationsvetenskap:
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi.

Miljöteknik:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 45 hp inom miljöteknik.

Miljövetenskap:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 45 hp inom miljövetenskap.

Teknisk fysik:
Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom för vald ämnesinriktning relevant område, exempelvis fysik, teknisk fysik, materialteknik eller motsvarande.

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet ges på heltid under två år och genomförs till stor del i form av forskningsarbete inom en forskargrupp.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av forskningsarbete vid en forskargrupp. Utbildningen ges på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Examensbenämningen för respektive inriktning är följande:

- Arkiv- och informationsvetenskap: Filosofie masterexamen med huvudområdet arkiv- och informationsvetenskap, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Archives and Information Science. Möjligheten att erhålla förledet Filosofie styrs av statusen för kandidatexamens andraämne.
- Biologi: Masterexamen med huvudområdet biologi, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Biology.
- Datateknik: Masterexamen med huvudområdet datateknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Computer Engineering.
- Elektronik: Masterexamen med huvudområdet elektronik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Electronics.
- Informatik: Masterexamen med huvudområdet informatik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Informatics.
- Kemi: Masterexamen med huvudområdet kemi, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Chemistry.
- Kemiteknik: Masterexamen med huvudområdet kemiteknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Chemical Engineering.
- Maskinteknik – Sportteknologi: Masterexamen med huvudområdet maskinteknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Mechanical Engineering.
- Medie- och kommunikationsvetenskap: Masterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, som översätts till Master of Arts (120 credits) with a major in Media and Communication Science.
- Miljöteknik: Masterexamen med huvudområdet miljöteknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Engineering.
- Miljövetenskap: Masterexamen med huvudområdet miljövetenskap, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science.
- Teknisk fysik: Masterexamen med huvudområdet teknisk fysik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Engineering Physics.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

URVALSKRITERIER FÖR ALTERNATIVT URVAL
- Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning
- Personligt ansökningsbrev
- Vetenskaplig kvalité på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska och förmåga att arbeta självständigt och i grupp

Sidan uppdaterades 2021-12-07