Internationellt masterprogram i Förpackningsdesign och kommunikation

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i Förpackningsdesign och kommunikation, 120 hp

International Master's Programme in Packaging Design and Communication, 120 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TFKAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2010/1467
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2015-06-22
  • Giltig fr.o.m: 2015-07-01

Syfte

Syftet med programmet är att studenten för masterexamen ska ha kunskap och förståelse inom grafisk design och kommunikation, med särskilt fokus på fördjupningsområdet förpackningsdesign. Studenterna som läser programmet ska genom ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla en fördjupad förståelse för förpackningens kommunikativa roll. Vidare ska studenten utveckla fördjupad färdighet och värderingsförmåga om designprocessens och designlösningens förhållande till samhälleliga och etiska aspekter.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I FÖRPACKNINGSDESIGN OCH KOMMUNIKATION

Kunskap och förståelse
För masterexamen ska studenten kunna:
– beskriva och analysera förpackningens kommunikation ur ett kritiskt förhållningssätt
– beskriva och analysera tidigare forskning och teoribildningar kring grafisk design
– beskriva och analysera aktuell forskning och forskningsfrågor kring grafisk
design
– diskutera, beskriva och analysera de olika stegen i förpackningskedjan
– redogöra för och analysera olika material för slutframställandet av
förpackningens grafiska design
– diskutera, beskriva och analysera hur grafisk design används i ett för samhället ansvarstagande sätt
– redogöra för och analysera olika vetenskapliga metoder med koppling till grafisk design

Färdighet och förmåga
För masterexamen ska studenten:
- visa förmåga att självständigt formulera och analysera problemställningar
- kunna samla och kritiskt tolka information för genomförande av en designprocess
- visa förmåga att arbeta självständigt med relevanta metoder i en designprocess
- visa stor estetisk och kreativ självständighet i designprocessen
- visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt diskutera och reflektera över designprocess och designlösning
- visa förmåga att i dialog med andra grupper muntligt, skriftligt och visuellt diskutera och reflektera över designprocess och designlösning
- visa färdighet att med ett vetenskapligt förhållningssätt delta i forskningsprojekt inom grafisk design eller närliggande område, eller tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i professionell designbransch
- visa förmåga att muntligt och skriftligt kunna värdera forskning med koppling till grafisk design ur ett etiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen ska studenten:
- visa förmåga att i designprocessen värdera kunskap på vetenskaplig, samhällelig och etisk nivå
- visa insikt i och värdera hur forskning inom grafisk design undersöks och tillämpas på ett för samhället ansvarstagande sätt
- visa förmåga att kritiskt värdera designprocessen och designlösningar samt genom ett utvecklat förhållningssätt identifiera behovet av ytterligare kunskaper för utveckling av designlösning

Innehåll

Grafisk design AV:
Teorier i grafisk design och visuell kommunikation, 15 hp
Vetenskaplig metod, 15 hp
Projektledning förpackningsdesign, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande grafisk design, 7,5 hp
Grafisk design i samhället, 7,5 hp
Designetik, 7,5 hp
Förpackningsdesign, 15 hp
Arbetsplatsförlagt förpackningsdesignprojekt, 15 hp
Självständigt arbete, 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen i grafisk design (ej konstnärlig kandidatexamen) 180 hp, med minst 30 hp medie- och kommunikationvetenskap. Examen ska innehålla ett självständigt arbete i grafisk design eller närliggande område omfattande minst 15 hp samt minst 15 hp vetenskaplig metod i grafisk design eller närliggande område.

Engelska B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
– TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 575 samt betygskrav 4.5 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90
– IELTS test med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Programbeskrivning

Grafisk design omger oss överallt. Ett medvetet arbete med design skapar goda
förutsättningar för att budskapet uppfattas på det sätt som avsändaren vill.
Det moderna kommunikationssamhället ställer nya krav på utformningen av
budskap. För att synas krävs en väl genomarbetad och medveten analys, strategi
och kommunikativ idé som överraskar, berör och skapar delaktighet. Här har
förpackningen tillsammans med strategisk kommunikation en avgörande roll för
ett varumärkes överlevnad.
Masterutbildningen ska utveckla det som redan idag på nationell nivå är unikt i
grundutbildningen, nämligen kombinationen grafisk design och kommunikation
med inriktning förpackningsdesign.
Studenter som läser masterprogrammet ska utveckla en fördjupad förståelse för
förpackningens kommunikativa roll genom grafisk design och kommunikation.
Utbildningen omfattar två års heltidsstudier och inbegriper kurser och inslag som
syftar till att ge avancerade kunskaper och färdigheter inom området
förpackningsdesign och kommunikation.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet grafisk design, som översätts till Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Graphic Design.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07