Specialistutbildning, anestesi-, intensiv-, operations- och ambulanssjukvård

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, anestesi-, intensiv-, operations- och ambulanssjukvård, 40 hp

Emergency Care Specialist Nursing with focus on Anaestetic, Instensive Care-, Operating Room- and Prehospital Nursing

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VSAKP
  • Diarienummer: 412/0100297, MIUN 2005/1289.
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2006-02-24
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-03

Syfte

.

Lärandemål

(Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § Högskolelagen)
För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen skall sjuksköterskan ha

- förmåga att inom specialområdet ansvara för att i samråd med patient/närstående
identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåt-
gärder samt ta initiativ till att leda och utveckla kvalitetsutveckling i omvårdnadsarbetet
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för
handhavandet av medicinteknisk utrustning
- förmåga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot
anestesisjukvård ska sjuksköterskan därtill ha:
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska
inom anestesisjukvård
- förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi,
analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar
av patienter i alla åldrar
- förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred
och krig.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård ska sjuksköterskan därtill ha:
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom intensivvård
- förmåga att observera och utvärdera funktioner hos patienter i alla åldrar avseende alla organsystem, patientens psykiska tillstånd samt vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder
- förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot
operationssjukvård ska sjuksköterskan därtill ha:
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom operationssjukvård
- förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, assistans och infektionsförebyggande åtgärder i samband med operationer, behandlingar och undersökningar av patienter i alla åldrar samt förmåga att hantera biologiska preparat
- förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot
amulanssjukvård ska sjuksköterskan därtill ha:
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård
- förmåga att självständigt bedöma den sjukes/skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt kunna genomföra de åtgärder som krävs för patienter i alla åldrar under starkt varierande förhållanden
- förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i fred och krig.

Innehåll

- Akutmedicin, 5 p
- Tillämpade studier med inriktning mot specialområdet, 5 p
- Specifik omvårdnad med inriktning mot specialområdet och trauma, 10 p
- Tillämpade studier med inriktning mot specialområdet, 10 p
- Vetenskapligt fördjupningsarbete i teori och metod eller vetenskapligt arbete med inriktning mot specialområdet, 10 p, på C eller D-nivå

alternativt
- Fördjupningskurs i specifik omvårdnad med inriktning mot specialområdet, 10 p, på C eller D –nivå.

Inriktningar

Ambulanssjukvård, 0 hp
Prehospital Nursing

Anestesisjukvård, 0 hp
Anaesthetic Nursing

Intensivvård, 0 hp
Intensive

Operationssjukvård, 0 hp
Operating Room Nursing

Behörighet

För tillträde till utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet för tillträde till
högskolestudier, svensk legitimation som sjuksköterska: Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng enligt 1993 års studieorganisation alternativt sjuksköterskeutbildning enligt 1982 års studieordning, inriktning mot allmän hälso- och sjukvård eller motsvarande äldre utbildning, Omvårdnad B, 20 poäng.

Programbeskrivning

Utbildningen till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård omfattar ett års heltidsstudier och ges med inriktningar mot anestesi-, intensiv-, operations- och ambulanssjukvård. Vardera inriktning omfattar 40 poäng.

I programmet som omfattar 25 poäng teoretiska studier och 15 poäng tillämpade studier ingår:

Akutmedicin och specifik omvårdnad inom respektive specialområde, tillämpade studier inom specialområdet och/eller kringliggande områden samt fördjupningskurs alternativt vetenskapligt arbete i specifik omvårdnad inom specialområdet och trauma.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga krav finns på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs.

Undervisning och examination

Utbildningen bedrivs med heltidsstudier. De teoretiska studierna är förlagda till Sundsvall, Östersund och Sandö. Vissa moment sker med hjälp av distansöverbryggande teknik såsom videoöverföring och nätbaserad undervisning.

De kliniska studierna är förlagda till följande orter: Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Sollefteå. De kliniska studierna omfattar även studieuppgifter, viss lärarledd undervisning och praktisk examination. Såväl de teoretiska studierna som de kliniska studierna genomförs med hjälp av studiehandledningar och kontinu-
erlig samverkan mellan student, handledare och lärare.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan.
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Betyg bestäms av en av högskolan utsedd examinator. Betyg anges i enlighet med högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård, Inriktning: intensivvård,
anestesisjukvård, operationssjukvård eller inriktning: ambulanssjukvård.
Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing - Intensive Care Nursing
Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing - Anesthetic Nursing
Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing - Operating Room Nursing
Graduate Diploma in Emergency Care Specialist Nursing - Preshospital Nursing

Student som uppfyller fordringarna får på begäran examensbevis av Mittuniversitetet.

Examensfordringarna anges i Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Övrig information

Tillgodoräknande
Student har möjlighet, enligt 6 kap. 12-14 §§ Högskoleförordningen, att efter särskild
prövning tillgodoräkna sig tidigare likvärdig utbildning.

Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Möjligheter till utlandsstudier finns genom upparbetade avtal mellan Mittuniversitetet,
Institutionen för hälsovetenskap och universitet i ett flertal länder.

Sidan uppdaterades 2021-12-07