Magisterutbildning med inriktning mot Skol- och kvalitetsutveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning med inriktning mot Skol- och kvalitetsutveckling, 40 hp

Degree of Master with Specialisation in School- and Quality developement

Allmänna data om programmet

  • Programkod: USKOZ
  • Diarienummer: 0
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Senaste reviderad: 2006-05-19
  • Giltig fr.o.m: 2006-06-01

Syfte

Det specifika målet för magisterutbildning med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling är, att deltagarna aktivt ska ta del i utvecklingen av skolans verksamhet, både genom att följa den forskning som pågår och genom att själva initiera utveckling av delar i den egna verksamheten.

Lärandemål

Målen utgår ifrån högskolelagens mål (1 kap 9§) och utbildningen skall utveckla och fördjupa kursdeltagarnas förmåga att självständigt och kritiskt kunna göra bedömningar av den egen verksamheten. Kursen ska träna deltagarnas förmåga att självständigt formulera och avgränsa problem och finna lösningar för utveckling av dessa och på så sätt öka beredskapen att möta framtida förändringar i den egna verksamheten. Deltagarna skall också utveckla förmåga att värdera kunskap i ett vidare vetenskapligt perspektiv samt följa kunskapsutvecklingen inom området.

Innehåll

De obligatoriska kurserna är :

o Lärande genom handledning och reflektion 5 poäng
o Läraren i en föränderlig omvärld 5 poäng
o Flexibelt lärande 5 poäng
o Forskningsmetodik 1, 5 poäng
o Rapport/uppsats 10 poäng

Dessutom ingår någon/några av följande valbara kurser:

o Handledning och relationsinriktat arbete 5 poäng
o Skolans naturvetenskap-mål och mening 5 poäng
o Individuella utvecklingsplaner 5 poäng
o Pedagogiskt ledarskap 5 poäng
o Forskningsmetodik 2, 5 poäng
Ämnesdidaktiska kurser i humaniora och naturvetenskap erbjuds också.

De obligatoriska kursernas innehåll:

Lärande genom handledning och reflektion 5 poäng ( obligatorisk)
o Att var handledare, handledningsprocessen
o Lärande och lärandeprocesser
o Reproduktion – konstruktion, olika sätt att se på kunskap, värdegrundsfrågor
o Introduktion till forskning, med fokus i den pedagogiska praktiken, forskningsmetodik

Läraren i en föränderlig omvärld 5 poäng (obligatorisk)
o Lärande i ett internationellt perspektiv
o Entreprenörskap, i utbildningssammanhang
o Mentorskap och lärares ledarskap
o Projektarbete, PBL, verklighetsbaserat lärande
o Lärarens transformation

Flexibelt lärande 5 poäng (obligatorisk)
o Tekniker och metoder i flexibel undervissning
o Examinationer och bedömning i flexibel utbildning
o Projektarbete i den egna verksamheten

Forskningsmetodik 1, 5 poäng (obligatorisk)
o Kvalitativ och kvantitativ metod.
o Seminarier med metodologiskt fokus
o Aktionsforskning


Rapport /uppsats 10 poäng (obligatorisk)
Eget valt område med relevans för den breddade magisterutbildningens mål.

De valbara kursernas innehåll:

Pedagogiskt ledarskap, 5 poäng (valbar)
o Verksamhetsmål
o Demokratiska processer
o Kvalitetssäkring
o Leda lärande och utveckling

Handledning och relationsinriktat arbete, 5 poäng (valbar)
o Social kompetens i ett kritiskt och komparativt perspektiv.
o Samtal som verktyg i etiska och moraliska konflikter
o Utveckling av verksamhetsnära områden.

Forskningsmetodik 2, 5 poäng (valbar)
o Forskningsmetoder i olika discipliner
o Ämnesdidaktisk forskningsansats

Kursen kan komma att läsas i annan ordning än den ovan angivna med tanke på att studenternas egna val ska kunna varvas med obligatoriska kurser.
Magisterprogrammet startar dock alltid med den obligatoriska kursen Lärande genom handledning och reflektion 5 poäng.
Se Mittuniversitetets utbildningskatalog/www.miun.se

Behörighet

Kursen kräver pedagogisk akademisk examen, om minst 120 poäng

Urvalsregler
Behörighet att gå kursen har den som har avlagt fritidspedagogexamen, förskollärarexamen eller lärarexamen om minst 120 poäng.

Programbeskrivning

Inrättande

Utbildningen omfattar 40 poäng, och vänder sig till den som har avlagt akademisk examen om minst 120 poäng. Utbildningen följer Mittuniversitetet riktlinjer för magisterexamen med ämnesbredd och ges med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling. Utbildningsplanen för Magisterutbildning med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling är fastställd av Institutionen för utbildningsvetenskap och träder i kraft höstterminen 2004.

Utbildningens organisation

Utbildningen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap i samarbete med andra institutioner inom Mittuniversitetet. Kurserna erbjuds som 5 eller 10 poängskurser på kvartsfart. Den första och introducerande kursen är: Lärande genom handledning och reflektion, därefter kommer två kurser per termin att kunna ges om efterfrågan finns. Utbildningen ger deltagarna möjlighet att kombinera kurser för att i viss mån kunna forma sin egen utbildning, utifrån de behov som kursdeltagare och verksamheten kräver.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att påbörja rapport/uppsatsarbetet skall minst 25 poäng vara godkända.

Undervisning och examination

Utbildningen erbjuds på kvartsfart (5 poäng per termin) med början 2004-09-01. Samlingstillfällen sker på någon av campusorterna Härnösand, Sundsvall eller Östersund och tiden däremellan används till självstudier och genomförande av uppgifter. Utbildningen ska ge deltagarna möjlighet att välja vissa kurser och kunna forma utbildningen utifrån sina behov och det som verksamheterna kräver. Kurser kan väljas från flera institutioner. Arbetsuppgifter kommer i viss mån att kunna genomföras i och under det dagliga arbetet i skolan/förskolan/fritidshemmet eftersom det är den ”egna verksamheten” med dess hela komplexitet som utgör studieobjekt under utbildningstiden. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt individuella uppgifter

Slutexaminationen består i ett skriftligt arbete, en rapport/uppsats där deltagarna med utgångspunkt i sina praktiska erfarenheter och med hjälp av kurslitteraturen utvecklar sin förmåga till reflektion och kritisk analys. Den vetenskapliga rapportern/uppsatsen ventileras på traditionellt sätt vid ett seminarium.

Betyg ges på varje kurs. Examinationerna kan variera mellan delkurserna men sker i huvudsak genom skriftliga och muntliga prov, examinerande seminarier samt inlämningsuppgifter. Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till varje kursplan

Examensbenämning

Magisterexamen med ämnesbredd

Sidan uppdaterades 2021-12-07