Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magister i turismvetenskap, 60 hp

Master (one year) in Tourism Studies 60 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: STURA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1865
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2016-06-20
  • Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Magisterprogrammet i turism syftar till att studenterna ska få fördjupande kunskaper om turism och särskilt i relation till globalisering och hållbar utveckling. Programmet har en tydlig koppling till forskning inom turism och studenterna ges stora möjlighet att självständigt utveckla färdigheter och kunskaper.

Lärandemål

Förutom de generella lärandemålen för avancerad nivå i Högskoleförordningen (kapitel 1 paragraf 8) har Magister i turismvetenskap följande lärandemål:

Efter avslutat program ska studenten uppvisa:

• kunskap och förståelse för centrala studieområden inom turismvetenskap som disciplin, kunskap och förståelse för centrala teorier och begrepp, samt insikt i aktuella forsknings-och utvecklingsområden inom turism
• fördjupade kunskaper kring metodologiska överväganden och vetenskapligt arbetssätt inom turism

Efter avslutat program ska studenten visa färdigheter genom att:

• tillämpa vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt på olika kunskapsbehov inom turism
• tillämpa vetenskaplig kunskap och kritiskt tänkande inom turism
• integrera kunskap och hantera komplexa problem inom turism samt göra välgrundade bedömningar baserade på vetenskapliga principer
• kommunicera resultat och kunskap till olika aktörer i det omgivande samhället
• bidra till forskning och utveckling genom att föra fram nya resultat och ny kunskap

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Termin 1 innehåller följande kurser:
Kulturgeografi, AV, Turism i en föränderlig värld, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Turism och hållbarhet, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Management och ekonomi inom turism, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Kvantitativa metoder i turism, 7.5 hp

Termin 2 innehåller följande kurser:
Turismvetenskap, AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Individuell läskurs, 7.5 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Uppsats, 15 hp

Individuell läskurs och Uppsats måste väljas inom samma huvudområde för att uppfylla examenskravet om 30 hp inom valt huvudområde.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp (A,B,C) inom huvudområdet kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande samt Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Programbeskrivning

Utbildningen hanterar destinationsutveckling- och hållbarhetsfrågor. Under utbildningen får du som student ta del av en intressant kombination av kurser, studiebesök och självständig forskning. Efter utbildningen har du en stark meritlista som ger dig möjligheten att arbeta i ledande positioner samt bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Examen kan tas ut inom två huvudområden: turismvetenskap eller kulturgeografi. Utbildningen sker på engelska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Sidan uppdaterades 2021-12-07