Specialistutbildning, Vård av äldre

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VÄLDA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1427
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2016-02-02
  • Giltig fr.o.m: 2016-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper för att kunna reagera och agera i relation till en äldre människas hälsotillstånd. Detta innebär att utbildningen syftar till att ge kunskap i relation till prevention, diagnostik, medicinsk behandling och rehabilitering vilket medför en nödvändig samverkan mellan omvårdnad och medicinska ämnesområden som till exempel geriatrik, neurologi och farmakologi.

I utbildningen får studenten tillfälle att ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda sina kunskaper samt fördjupa sin förmåga att hantera komplexa företeelser som frågeställningar och situationer som förekommer vid vård av äldre.

Lärandemål

Specialistsjuksköterskeprogrammet – Vård av äldre följer de mål som Högskolelag (HL) och Högskoleförordning (HF) förespråkar.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse;
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings-
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård– och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga;
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt;
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre skall studenten därtill;
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och
utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala
hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
- visa fördjupad förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa
behov av vård och rehabilitering.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre skall studenten, utöver angivna mål i HL och HF, ytterligare visa;

- fördjupad förmåga att utifrån omvårdnadens värdegrund medverka till mening
och värde för den äldre människan
- fördjupad förmåga att reflektera utifrån personcentrerad omvårdnad
- förmåga till interprofessionellt arbetssätt.

Innehåll

- Omvårdnad AV, Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet (ges av HiG), 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Geriatrisk vård- diagnostik, behandling och omvårdnad, (ges av UmU), 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Värdighet och välbefinnande i åldrandet och i livets slutskede (ges av Ltu), 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad, (ges av UU), 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Kliniska bedömningar och omvårdnad inom vård av äldre (ges av Miun), 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet (ges av Miun), 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning vård av äldre (ges av samtliga lärosäten), 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning integreras i samtliga kurser.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå.

Programbeskrivning

Specialistsjuksköterskeprogrammet – Vård av äldre följer de mål som Högskolelag (HL) och Högskoleförordning (HF) förespråkar. Huvudområdet är omvårdnad. Programmet omfattar
60 högskolepoäng på avancerad nivå och utgörs av både teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningsdelar. Utbildningen genomförs som ett nationellt nätburet program i samverkan mellan Högskolan i Gävle (HiG), Luleå tekniska universitet (Ltu), Mittuniversitetet (Miun) och Umeå universitet (UmU), Uppsala Universitet (UU)

Genomgånget program leder efter fullgjorda kursfordringar till Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre.

Specialistsjuksköterskans yrke utövas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med respekt för den äldre människans autonomi, integritet och värdighet. Omvårdnad av äldre har både en teoretisk och en praktisk dimension utgående från en holistisk människosyn. Målet med omvårdnaden av den äldre är att skapa förutsättningar för livslång utveckling, hälsa och ett värdigt döende. Omvårdnad av äldre är relaterat till hälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och behandling med beaktande av den äldre personens särskilda behov utifrån skillnader i kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Den specialistutbildade sjuksköterskans arbete förutsätter stor förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat samt kännedom om beprövad erfarenhet i omvårdnaden av äldre.

Utbildningen har en stark ambition att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Detta sker genom att varje delkurs innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där studenten i varierande omfattning blandar verksamhetsförlagda studier med teoretiska studier. Ett motiv för denna starka ambition är att utbilda en handlingskraftig specialistsjuksköterska med en god teoretisk bas för sitt handlande. Det vill säga en sjuksköterska som med stort oberoende kan göra självständiga bedömningar, med god förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning samt dessutom utveckla kunskaper och färdigheter för ett interprofessionellt arbetssätt.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser.

Ett självständigt arbete omfattande 15 hp ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot äldre. Arbetet kan till exempel vara en vetenskaplig studie, ett definierat förändringsarbete eller en omfattande litteraturgenomgång. För arbetet erhåller studenten en handledare från någon av de ingående institutionerna med möjlighet att välja handledare i relation till arbetets inriktning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Eventuella spärrar anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningens uppläggning framgår av respektive kursplan.

Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre
översatt till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Elderly Care
samt
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
translated into
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Nursing Science
(förledet filosofie kan sökas beroende på innehåll i tidigare grundexamen)

Övrig information

Utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden för humanvetenskap 2006-09-19.
Denna utbildningsplan gäller från och med höstterminen 2007.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2007 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes september 2007 till utgången av januari 2010.

De som har påbörjat utbildningen höstterminen 2008 har rätt att genomföra den i enlighet med den utbildningsplan som fastställdes september 2007 till utgången av januari 2011.

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Utbildnings- och forskningsbyrån har granskat och godkänt texten om förkunskapskrav, urvalsregler och examensbenämning, 2006-11-21.

Godkänd av institutionsstyrelsen 2007-03-14.
2007-10-05 Tagit bort den gamla modellen av förkunskapskraven.
2008-03-28 Engelsk översättning av poäng ändrat.
2008-11-10 Engelsk översättning inlagd.
2010-02-23 Redaktionell ändring. Umeå Universitet har bytt namn på kurs 2. Engelsk översättning av poäng ändrad.
2013-03-18 Ändring av lärandemål, ny kurs inlagd/ anneri
2015-10-19 Ändring av kursnamn och tagit bort Sophiahemmet, enl beslut äk 19/10

Sidan uppdaterades 2021-12-07