Internationellt masterprogram i Bildjournalistik

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i Bildjournalistik, 120 hp

International Master's Programme in Photojournalism, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBJAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2011/1091
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2016-01-13
  • Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Syftet med programmet är att ge en avancerad utbildning i bildjournalistik. Studenterna på programmet skall fördjupa kunskaper nödvändiga för utövande av det bildjournalistiska yrket samt för ledarpositioner inom branschen. Vidare syftar utbildningen till att ingjuta och främja etik och fackkunskap inom visuell kommunikation, samt till att främja kreativt arbete och forskning.

Utbildningen har ett nära samarbete med branschen och med avancerad utbildning och forskning inom området på Mittuniversitetet och på andra lärosäten, nationellt och internationellt.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
– visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I BILDJOURNALISTIK

Kunskap och förståelse
Studenten skall
- vara väl förtrogen med och kunna beskriva och diskutera diskurser och teorier om visuell kommunikation och kunna tillämpa dessa på bildjournalistik
- vara väl förtrogen med och kunna beskriva och analysera bildjournalistikens och den visuella dokumentärens ursprung och historia
- vara väl förtrogen med och kunna beskriva och analysera olika tillvägagångssätt och metoder för visuellt berättande
- visa förståelse för bildjournalistikens roll i samhället genom insikt om kritisk dialog och debatt inom yrket

Färdighet och förmåga
Studenten skall
- visa förmågan att kritiskt analysera visuella arbeten
- besitta nödvändiga tekniska färdigheter i fotografi, skrivande journalistik och design för att kunna utföra visuella och skriftliga projekt på en avancerad nivå
- ha en utvecklad professionell, självständig arbetsmetodik för att kunna utföra och utvärdera visuella projekt
- självständigt kunna utföra förberedande research i syfte att genomföra visuella projekt
- visa stor estetisk och kreativ självständighet i genomförandet av professionella projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall
- inom det område som utbildningen avser, visa förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området
- kunna avge självständiga kritiska bedömningar av resultat producerade vid enskilda aktiviteter i de bildjournalistiska och visuella kommunikationsprocesserna.
- vara väl förtrogen med och själv anamma en ansvarsfull och yrkesmässig hållning gällande viktiga rättsliga, moraliska och etiska spörsmål inom yrket

Innehåll

Bildjournalistik AV:
Fotografiska metoder och tekniker, 7,5 hp
Featureskrivande för bildjournalister, 7,5 hp
Dokumentärfotografins historia, 7,5 hp
Masterseminarium/workshop I, 7,5 hp

Visuell kommunikationsteori och metod, 7,5 hp
Visuella stiluttryck och estetik, 7,5 hp
Teman i medieetik för bildjournalistik, 7,5 hp
Masterseminarium/workshop II, 7,5 hp

Dokumentärprojekt, 7,5 hp
Bildredaktörskap och forskning, 7,5 hp
Bildjournalistiska teman: Teori och praktik, 7,5 hp
Projektplanering/ PM för examensarbete, 7,5 hp

Examensarbete, 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen i bildjournalistik eller annat huvudområde/ämne relevant för bildjournalistik, en portfolio bestående av kreativa alster som visar på goda färdigheter inom fotografi eller film, samt minst två års relevant yrkeserfarenhet. Exempel på relevanta huvudområden/ämnen inkluderar, men är inte begränsade till, journalistik, fotografi, medieproduktion, konstnärliga ämnen, film, kommunikationsvetenskap, etnografi och sociologi.

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Programbeskrivning

Det snabbt förändrade och växande medielandskapet—med ett snabbt ökande antal källor som levererar nyheter och information i olika plattformar, medier och format—kräver en avancerad och fördjupad kunskap samt en spetskompetens och färdighet i nya tillvägagångssätt och metoder för visuellt berättande och reportage. Den visuella kommunikationens och bildens ökade betydelse i samhället och i massmedia, skapar dessutom ett trängande behov av att skapa ett forum för forskning och kritisk analys av bildskapande, bildanvändning och perception av bild, där studenter förbereds för framtidens bildjournalistiska yrke.

Masterprogrammet i bildjournalistik bygger vidare på en redan unik grundutbildning i bildjournalistik vid Mittuniversitetet som erbjuder Sveriges första och enda utbildning i ämnet på universitetsnivå. Masterprogrammet är en tvåårig heltidsutbildning och inbegriper kurser på avancerad nivå där studenten erhåller nödvändiga kunskaper och färdigheter, likväl som tid att reflektera över kreativa, yrkesmässiga och teoretiska aspekter av det bildjournalistiska yrket.

HT ”Foundation”
Höstterminen år 1 lär sig studenten de praktiska och teoretiska grunderna till bildjournalistik. Studenten inhämtar praktiska kunskaper och konceptuella verktyg och metoder i bildproduktion, och kunskaper i journalistiskt skrivande och kunskaper i fotografins historia. Syftet är att utveckla studentens bildjournalistiska arbete som kontinuerligt presenteras och ventileras i masterseminarium/workshop.

VT ”Critical and Creative Work”
Vårterminen år 1 fördjupar sig studenten i teorier och forskningsmetoder i visuell kommunikation, designkoncept och estetik, samt aktuella debatter och etiska och rättsliga spörsmål inom yrket och branschen. Syftet är att studenten skall utvecklas som bildjournalist, samt att ingjuta i studenten en yrkesmässig identitet som bildjournalist, och att fördjupa förståelsen för kritiska diskurser som kan appliceras på studentens eget kreativa arbete som visas och ventileras i masterseminarium/workshop.

HT ”Research and Practice”
Höstterminen år 2 kommer studenten att applicera praktiska och teoretiska kunskaper inhämtade under det första året, i syfte att producera praktiska och teoretiska arbeten på en mer avancerad nivå. Under terminen förväntas studenten färdigställa ett forsknings-paper, ett projekt i bildredaktörskap, och ett visuellt dokumentärprojekt. De olika momenten förbereder studenten för projektplanering och det masterprojekt-pm som skall presenteras i slutet av terminen.

VT ”Master’s Thesis/Project Work”
Vårterminen år 2 handlar om studentens egna projekt. Studenten skall genomföra ett kreativt master thesis/projekt som uppvisar studentens professionella kunskaper i visuell och skriftlig form. Projektet understöds av studentens egna kritiska/vetenskapliga analys av sitt projekt samt en annoterad litteraturlista, som tillsammans förklarar, motiverar och ger ett sammanhang till projektet. Projektet genomförs individuellt och studenten arbetar självständigt enligt PM:et som presenterades och godkändes under höstterminen. Under projektarbetet handleds studenten av lärare i masterprogrammet samt av en extern mentor. Två gånger under terminen skall studenten presentera sitt projekt på campus för första årets masterstudenter i masterseminariet. Projektet examineras av minst tre lärare.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen äger rum på campus i Sundsvall. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Hur de respektive kurserna examineras framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet bildjournalistik, som översätts till Degree of Master of Arts (120 credits) with a major i Photojournalism.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Alternativt urval
Behöriga sökande rangordnas utifrån en samlad bedömning av följande fyra delar:
a. en portfolio bestående av kreativa/professionella alster som visar på goda färdigheter inom fotografi eller film
b. relevant yrkeserfarenhet i områden såsom bildjournalistik, journalistik, fotografi eller annat område som utgör inriktning på sökandes kandidatexamen
c. två rekommendationsbrev
d. ett personligt brev som motiverar antagning till program

Kamerautrustning skall tillhandahållas av studenten. Viss kompletterande utrustning finns att tillgå.

Sidan uppdaterades 2021-12-07