Utbildningsplan för:

Bildjournalistik, 180 hp

Photo Journalism

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBJUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/134
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2016-06-27
  • Giltig fr.o.m: 2016-07-01

Syfte

Syftet med bildjournalistikutbildningen är att studenten ska skaffa sig goda kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen framgångsrikt kunna arbeta med bildjournalistisk verksamhet inom olika medier. Den studerande ska lära sig att analysera, granska och ifrågasätta mediernas roll, liksom sin egen roll, inom medierna och samhället. Genom utbildningen ska studenten tillägna sig såväl ett bildjournalistiskt som ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR BILDJOURNALISTIK

Efter avslutat program ska studenten teoretiskt:
- kunna urskilja och överblicka olika inriktningar i de vetenskapliga ämnena journalistik och bildjournalistik
- kunna analysera, bedöma och organisera journalistiskt material med fokus på
bildberättande
- kunna definiera och analysera olika bildjournalistiska genrer, bildspråkliga och bildstilistiska regler och tillämpningar.
- kunna förklara demokratins grunder och det svenska samhällets uppbyggnad
- kunna beskriva den svenska mediebranschen och mediernas roll i samhället
- kunna konstruera egna och kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten

Efter avslutat program ska studenten praktiskt:
- kunna kritiskt granska och värdera journalistiskt material
- kunna uttrycka sig i bild, skrift, tal i olika genrer och medier
- kunna tillämpa principer och teknik för journalistiskt bildberättande
- visa förståelse för etiska frågeställningar, relevanta för yrkesutövning inom
journalistiken
- kunna göra självständiga analyser och vetenskapliga undersökningar
- kunna tolka och gestalta nyheter och samhällsskeenden i stillbild och rörlig bild
- kunna självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera
och utveckla bildjournalistisk verksamhet

Innehåll

År 1
Bildjournalistik GR (A), Bildjournalistik I: Introduktion till bildjournalistik, 5 hp
Bildjournalistik GR (A), Bildjournalistik II: Bild och kritisk metodik 7,5 hp
Journalistik GR (A), Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Medierna i det moderna samhället, 5 hp
Journalistik GR (A), Massmedierätt för journalister 5 hp
Bildjournalistik GR (A), Bildjournalistik III: Storytelling, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (A), Skrivande för bildjournalister, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Vetenskaplig uppsats I, 7,5 hp

År 2
Bildjournalistik GR (B), Digital bildteknik, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (B), Dokumentärt multimediaprojekt, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (B), Redigering rörlig bild, 7,5 hp
Journalistik GR (B), Journalistiskt entreprenörskap, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (B), Bildjournalistisk praktik, 30 hp

År 3
Bildjournalistik GR (C), Ljussättning för bildjournalistik, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (C), Design, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (C), Dokumentärfotografins historia, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (C), Teorier i visuell kommunikation, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (C), Dokumentär metod, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (C), Bildjournalistiskt examensprojekt, 22,5 hp

Behörighet

Dessutom krävs godkänt arbetsprov.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Bildjournalistikprogrammet är en treårig utbildning som ges på heltid och där Bildjournalistik och Journalistik är de ämnen som studeras.

Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdena.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Utbildningen leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområdet bildjournalistik, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Photojournalism.

Övrig information

Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Alternativt urval används, se beslut från Universitets- och högskolerådet (Beslut 2016-05-02, dnr MIUN 2012/2031).

Beskrivning av urval: Sökande rangordnas efter arbetsprov. Arbetsprovet kan bestå av stillbilder eller filmat material.
Det ska bestå av 20 bilder, varav 5-8 är en serie med gemensamt tema, eller av 3 videoproduktioner på högst tio minuter. Alternativt en blandning av stillbilder och video.
Det som bedöms är tekniskt kunnande, motivval, komposition samt berättarteknik.
Fullständig information om arbetsprovet finns på www.miun.se/bildjournalistik.

Sidan uppdaterades 2021-12-07