Kvalitet

De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam granskning av de egna utbildningarnas kvalitet. Denna granskning har utmynnat i en rapport och här sammanfattas slutsatserna av den. Du hittar hela rapporten längre ner på sidan.

De examina som berörs i den här rapporten är högskoleexamen, kandidatexamen och master/magisterexamen i informatik, arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnet gjort samt ett urval av anonymiserade uppsatser och samtal med studenter och lärare under våren 2018. Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från de medverkande lärosätena samt externa lärare och en representant för arbetslivet.

Bra exempel och utrymme för förbättringar
Kvalitetsrapporten för informatik lyfter fram god samverkan med näringslivet genom bland annat återkommande aktiviteter tillsammans med näringsliv. Kontinuerligt kvalitetsarbete, arbete med jämställdhet samt en stor variation av examinationsformer är andra goda exempel som bedömargruppen lyfter i sin rapport. Ämnet måste jobba vidare med att måluppfyllelsen för de självständiga arbetena på B- och C-nivå inom ämnet ska öka,  menar bedömargruppen.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Denna utbildningsutvärdering är en del av det samlade kvalitetsarbete som genomförs på Mittuniversitetet för att stärka våra utbildningar.