Kvalitet

De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam granskning av de egna utbildningarnas kvalitet. Denna granskning har utmynnat i en rapport och här sammanfattas slutsatserna av den. Du hittar hela rapporten längre ner på sidan.

De examina som berörs i den här rapporten är högskoleexamen, kandidatexamen och master/magisterexamen i informatik, arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnet gjort samt ett urval av anonymiserade uppsatser och samtal med studenter och lärare under våren 2018. Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från de medverkande lärosätena samt externa lärare och en representant för arbetslivet.

Bra exempel och utrymme för förbättringar
Kvalitetsrapporten för arkiv- och informationsvetenskap lyfter bra koppling mellan teoretiska aspekter och praktiska tillämpningen inom distansutbildningen. Att nationella samt internationella perspektivet finns med i undervisningen och att den kombinerar studier och forskning på ett spännande sätt. Ämnet måste jobba vidare med att måluppfyllelsen för de självständiga arbetena inom ämnet ska öka, menar bedömargruppen.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Denna utbildningsutvärdering är en del av det samlade kvalitetsarbete som genomförs på Mittuniversitetet för att stärka våra utbildningar.