Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning, 60-120 hp

Master's Programme in Sustainable Information Provision (60 or 120 Credits)


Allmänna data om programmet

Programkod: SAIAA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: MIUN 2015/1276
Högskolepoäng: 60-120
Ansvarig avdelning: Avdelningen för data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Syftet med programmet är att ge avancerad utbildning inom hållbar informationsförsörjning med särskilt fokus på ledning och design. Studenter som läser programmet ska utveckla en fördjupad förståelse för digitalisering, informationsförvaltning och distribuerade arbetsformer.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL FÖR MAGISTEREXAMEN

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom det huvudsakliga området för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom det huvudsakliga området för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL FÖR MASTEREXAMEN

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

LÄRANDEMÅL FÖR MAGISTERPROGRAM I HÅLLBAR INFORMATIONSFÖRSÖRJNING
Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
- Beskriva, diskutera och analysera aktuella utmaningar inom hållbar informationsförsörjning.
- Utforma en forskningsdesign och tillämpa olika vetenskapliga metoder
- Självständigt genomföra vetenskapliga undersökningar på avancerad nivå

LÄRANDEMÅL FÖR MASTERPROGRAM I HÅLLBAR INFORMATIONSFÖRSÖRJNING
Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
- Beskriva, diskutera och analysera aktuella utmaningar inom hållbar informationsförsörjning.
- Utforma en forskningsdesign och tillämpa olika vetenskapliga metoder
- Självständigt genomföra vetenskapliga undersökningar på avancerad nivå
- Beskriva, diskutera, analysera och tillämpa distribuerade projektarbetsformer
- Beskriva, diskutera och analysera effekter av digitalisering när det gäller information och informationsförsörjning.

Innehåll

ARKIV- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
TERMIN 1
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar information, 7,5 hp
Industriell organisation och ekonomi, IT och förändringsledning AV, 7,5 hp
Informatik AV, Design och användning av informationssystem, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

TERMIN 2
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Metod, 15 hp,
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp
eller Arkiv- och Informationsvetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp, vid etappavgång mot magister

TERMIN 3
Industriell organisation och ekonomi AV, Verksamhetsanalys, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp
Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Projektkurs, 7,5 hp

TERMIN 4
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

INDUSTRIELL EKONOMI
TERMIN 1
Industriell organisation och ekonomi AV, Hållbar information, 7,5 hp
Industriell organisation och ekonomi, IT och förändringsledning AV, 7,5 hp
Informatik AV, Design och användning av informationssystem, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

TERMIN 2
Industriell organisation och ekonomi AV, Metod, 15 hp,
Industriell organisation och ekonomi AV, IT, organisationskultur och förändring, 7,5 hp
Industriell organisation och ekonomi AV, Informationssäkerhet, 7,5 hp
eller Industriell organisation och ekonomi AV, Självständigt arbete, 15 hp, vid etappavgång mot magister

TERMIN 3
Industriell organisation och ekonomi AV, Verksamhetsanalys, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp
Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp
Industriell organisation och ekonomi AV, Projektkurs, 7,5 hp

TERMIN 4
Industriell organisation och ekonomi AV, Självständigt arbete, 30 hp

INFORMATIK
TERMIN 1
Informatik AV, Hållbar information, 7,5 hp
Industriell organisation och ekonomi AV, IT och förändringsledning, 7,5 hp
Informatik AV, Design och användning av informationssystem, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

TERMIN 2
Informatik AV, Metod, 15 hp
Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp
Informatik AV, Informationsdelning, 7,5 hp
eller Informatik AV, Självständigt arbete, 15 hp, vid etappavgång mot magister

TERMIN 3
Industriell organisation och ekonomi AV, Verksamhetsanalys, 7,5 hp
Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp
Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp
Informatik AV, Projektkurs, 7,5 hp

TERMIN 4
Informatik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Behörighet

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Inriktning Arkiv- och informationsvetenskap: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp.
Inriktning Industriell organisation och ekonomi: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp i industriell ekonomi eller data- och systemvetenskap.
Inriktning Informatik: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp i informatik eller data- och systemvetenskap.

Programbeskrivning

Det övergripande målet för den här utbildningen är att sätta fokus på kopplingarna mellan den digitalisering som sker i samhället och en hållbar samhällsutveckling. Digitalisering kan beskrivas som det som gör det möjligt att skapa moderna och effektiva informationslösningar och är därmed en del i grunden för ett hållbart samhälle. Samtidigt innebär digitaliseringen också potentiella hot mot hållbar samhällsutveckling, därför att den också kan bidra till socialt utanförskap och ökad resursanvändning.

Dagens organisationer har ett stort informationsflöde och en stor del av den informationen skapas och hanteras digitalt. Detta ställer nya krav på hur informationsförsörjningen måste hanteras. För att kunna arbeta med informationsförsörjning krävs kunskaper om: information, informationshantering, informationsförvaltning, kunskapsdelning, verksamhetsutveckling, digitaliseringens effekter samt ledning och design av förändringsprocesser.

Det här programmet gör studenter förberedda på att både leda och delta i förändringar som rör informationsförsörjning i organisationer. Det tar sikte på att hitta lösningar som blir hållbara för flera målgrupper och att nå hållbar information över tid. Att skapa hållbara lösningar för flera målgrupper och i många fall heterogena grupper kräver särskild kunskap om metoder som bygger på inkluderande, demokratiska och deltagande principer. För att uppnå detta krävs idag kunskaper om projektarbete i distribuerad form, alltså där deltagarna är åtskilda rumsligt och/eller tidsmässigt. I många fall görs detta genom att använda olika typer av IT-stöd vilket också bidrar till minskat resande.

Sammantaget så bidrar programmet till ökad kompetens om hur vi kan uppnå hållbara digitala informationshanteringslösningar, vilket medför att information kan användas så länge verksamheten eller lagen kräver det.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta ansvarig avdelning för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

I programmet bedrivs undervisning både på distans och på Campus (blended learning). Studenten behöver tillgång till dator och uppkoppling eftersom båda varianterna gör att studenten behöver använda olika kommunikationsverktyg. En del kurser innehåller grupparbete. De flesta kurser har någon eller några tillfällen som kräver muntlig redovisning. En del kurser kan komma att ges på engelska.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Magisterexamen
Masterexamen
Beroende på vald inriktning och eventuell s k etappavgång inom utbildningen erhålls Magister- och/eller Masterexamen med huvudområdet arkiv- och informationsvetenskap alternativt industriell organisation och ekonomi alternativt informatik. Den engelska översättningen lyder Degree of Master (60 credits) and/or (120 credits) with a major in Archives and Information Science or Business Management and Organization or Informatics.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.