De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam utvärdering av de egna utbildningarnas kvalitet. Denna utvärdering har utmynnat i en rapport och här sammanfattas slutsatserna av den.

Studiesituation i P-huset

De examina som berörs i den här rapporten är högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen inom ämnena industriell organisation och ekonomi samt kvalitetsledning. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnena gjort samt ett urval av anonymiserade uppsatser och samtal med studenter och lärare under våren 2020. Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från de medverkande lärosätena samt externa lärare och en representant för arbetslivet. Du hittar hela rapporten längre ner på sidan.

Bra exempel och utrymme för förbättringar

Program som ingår i kvalitetsutvärderingen:

  • Civilingenjör i Industriell ekonomi, 300 hp
  • Magister/masterexamen i hållbar informationsförsörjning, 120hp

Kvalitetsledning
Bedömargruppen lyfter flera goda exempel på väl fungerande utbildningar. Inom kvalitetsledning är det framförallt programmets genomtänkta upplägg och de föredömliga förbättringsarbete som redan finns idag inom utbildningen som ses som väldigt positiv. Ämnet måste jobba vidare med bland annat kursplanen för exjobbskursen så att målen bättre matchar de satta examensmålen och även öka de självständiga arbetenas akademiska höjd till huvudämnet och befintlig forskning.

Industriell organisation och ekonomi
Inom industriell organisation och ekonomi är det den variation av metoder som lärarna använder inom utbildningen och vid examinationsmoment som får beröm av bedömargruppen samt det arbete som redan görs för att stärka studenternas kunskap inom ämnet. Ämnet bör bland annat jobba vidare med att öka studenternas medvetenhet om ”Forum för Digitalisering”, både inom undervisning och examensarbetet samt att kursplanen och läromålen för examensarbeten måste åtgärdas för att säkerställa hög kvalitet.

Läs rapporten här!

Denna utbildningsutvärdering är en del av det samlade kvalitetsarbete som genomförs på Mittuniversitetet för att stärka våra utbildningar.

Om kvalitetsutvärderingar enligt Treklövermodellen

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Läs mer om kvalitetsarbetet här!

Kontakt: Aron Larsson, Institutionen för informationssystem och –teknologi, utvärderingsansvarig för ämnena Industriell organisation och ekonomi och kvalitetsledning vid Mittuniversitetet.
aron.larsson@miun.se, 010-142 86 16