En ekonomutbildning med stark koppling till arbetslivet

Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering av Mittuniversitetets utbildningar mot examina inom ämnena företagsekonomi och nationalekonomi klar.

CF017141.jpg

Under året har program med högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen samt civilekonomexamen granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter. Bedömargruppen Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet har gemensamt utvecklat systemet för att granska kvaliteten i utbildningarna. Nu har sista slutrapporten i den första omgången av Treklöverutvärderingarna kommit.

Positiva omdömen och utrymme för förbättringar
Bedömargruppens rapport lyfte fram båda bra exempel och områden som behöver förbättras. Bland de goda exemplen för Mittuniversitetet lyfts examensuppsatserna inom företagsekonomi på grundnivå fram.
– Rapporten tar också fasta på att grundutbildningen såväl som magisterprogrammen inom företagsekonomi och nationalekonomi har relevanta inriktningar och ett relevant innehåll, säger Heléne Lundberg och berättar att omdömet om att utbildningen ligger i framkant med avseende på modern pedagogik känns extra roligt.
– Vår utbildning kännetecknas av en stark anknytning till arbetslivet, exempelvis genom det fina samarbete vi har med CER-nätverket i Sundsvall och  Business Academy i Östersund. Så det är glädjande att se att den samverkan som sker faktiskt ger effekt.

Bland de områden för Mittuniversitetet som behöver förbättras, enligt rapporten, är brister i måluppfyllelse på magisternivån inom företagsekonomi.
– Framförallt handlar det om studenternas förmåga att självständigt identifiera och lösa problem samt deras förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter, säger Heléne Lundberg och förklarar att detta kommer att åtgärdas i det utvecklingsarbete som redan pågår för fullt.

Om kvalitetsutvärderingar enligt Treklövermodellen
Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.