Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp

BSc Programme in Business and Economics


Allmänna data om programmet

Programkod: SEKOG
Tillträdesnivå: Grundnivå
Diarienummer: Miun 2007/1088
Högskolepoäng: 180
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-12-27
Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsgrund för kvalificerat arbete med ekonomisk inriktning främst inom näringslivet men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8§ samt Högskoleförordningen, bilaga 2, har Ekonomprogrammet följande lärandemål:

Efter genomförd utbildning skall studenten:

- Visa kunskap och förståelse inom ekonomiämnenas samtliga delområden, samt
fördjupade kunskaper inom en vald specialisering. Inom den valda
fördjupningsinriktningen skall studenten även tillägna sig grundläggande
kunskaper om det aktuella forskningsläget.

- Visa färdigheter i att självständigt kunna identifiera, formulera och lösa
ekonomivetenskapliga problem, samt i att effektivt kunna genomföra sådana
arbetsuppgifter som ekonomer förväntas behärska i dagens föränderliga
näringsliv.

- Ha förmåga att genomföra eget utvecklingsarbete där nödvändig ämneskunskap
integreras på vetenskapligt sätt för att lösa komplexa problem, samt både
muntligt och skriftligt kunna redogöra för sina bedömningar, slutsatser och
rekommendationer.

Innehåll

Under de två första åren ingår grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. De företagsekonomiska kurserna behandlar organisation, marknadsföring, redovisning/finansiering och verksamhetsstyrning. Inom nationalekonomi behandlas mikroekonomi, makroekonomi, internationell ekonomi och ekonomisk politik. Under tredje året sker en specialisering inom vald inriktning och innefattar också ett självständigt arbete/kandidatuppsats om 15 hp.

Stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Detta sker bland annat genom att studenter ges möjlighet till projektarbeten, examensarbeten och i vissa fall praktik i näringslivet och övriga samhällssektorer.

Inriktningar i Sundsvall och Östersund:

Redovisning och revision
Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom det rubricerade området och vänder sig främst till dig som planerar att arbeta med kvalificerade redovisnings- och revisionstjänster. Under utbildningen erbjuds anpassad praktik på företag eller organisationer i regionen. Inriktningen ger en god grund för blivande revisorer och ekonomiadministratörer i högre befattningar i första hand i företag, men den ger också en god grund för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

Marknadsföring och ledarskap i ett internationellt perspektiv
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om marknadsföring, organisation och ledarskap på en global marknad, samt god förståelse för globaliseringens strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. Utbildningen har ett skandinaviskt perspektiv på organisations- och ledarskapsfrågor, samt behandlar betydelsen av tvärkulturell kompetens och personliga relationer vid internationell marknadsföring och utländska affärsförhandlingar. Delar av denna inriktning kan komma att ges på engelska om utländska studenter deltar i utbildningen. Specialiseringen ger en utmärkt grund för internationellt orienterade befattningar med kommersiellt innehåll såsom företagsledning, marknadsföring och försäljning.

Finansmarknader och finansiell ekonomi
Inriktningen ger fördjupade kunskaper om finansiella institutioner och marknader samt monetär teori. Vidare studeras centralbankens roll och dess skötsel av penningpolitik, nationellt såväl som internationellt. Dessutom studeras relevanta och aktuella teorier inom finansiell ekonomi och portföljmanagement, liksom företags möjligheter att anskaffa riskkapital och investerares behov av att minimera sitt risktagande. Inriktningen ger också spetskompetens i projektledning och i att utveckla goda relationer med affärspartners inom den finansiella sektorn. Utbildningen genomförs i nära samarbete med branschfolk från banker, försäkringsbolag och fondkommissionärer. Huvudområde i inriktningen är nationalekonomi.

Följande ingår i programmet:

Huvudområden:
- Företagsekonomi 90 hp
alternativt
- Nationalekonomi 90 hp (inriktning Finansmarknader och finansiell ekonomi)

Av valt huvudområde skall 30 hp vara på fördjupningsnivå C och innehålla ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Övriga obligatoriska ämnen/kurser:
- Statistik GR (A), 15 hp
- Juridik GR (A), 15 hp
- Nationalekonomi GR (A), 30 hp alt. Företagsekonomi GR (A), 30 hp

Övriga ämnen/kurser, 30 hp.

För varje kurs som ingår i utbildningen fastställs en kursplan med litteraturförteckning. I kursplanen beskrivs kursens huvudsakliga innehåll, kursens lärandemål samt undervisnings- och examinationsformer. Aktuella kursplaner finns tillgängliga i början av juni för kurser som startar på hösttermin och i början av december för kurser som startar på vårtermin.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 4)

Programbeskrivning

Ekonomprogrammet är en 3-årig utbildning som vänder sig till dig som vill följa ett fast utbildningsprogram, med normal studietakt och på en bestämd studietid. Efter avslutad grundutbildning ges möjlighet att fortsätta studierna på avancerad nivå för magisterexamen inom respektive inriktning.

Utbildningen har en internationell karaktär. För att göra det möjligt för utländska studenter att delta i delar av utbildningen ges vissa kurser på engelska och studenter vid Mittuniversitetet har möjlighet att förlägga en del av studietiden till utländskt universitet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som särskilda förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen består i huvudsak av lärarledda föreläsningar, grupparbeten, övningar och diskussionsseminarier. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska. Förutom den lärarledda undervisningen, som varierar i omfattning mellan 6-12 timmar per vecka, åtgår tid för litteraturstudier och obligatoriska arbetsuppgifter.

Examinationen sker i form av skriftliga eller muntliga prov och i form av PM-författande eller mer omfattande självständiga arbeten.

Vad som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Examensbenämnning

Ekonomie kandidatexamen
Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt nationalekonomi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration or Economics

Övrig information

Ekonomutbildning finns i Sundsvall och i Östersund. Efter avslutad grundutbildning finns möjligheter att läsa magisterprogram.

Alla studerande vid Mittuniversitetet har möjlighet att förlägga delar av sin utbildning till utländskt universitet. Speciella samarbetsavtal och utbytesprogram finns med många universitet. Det finns även vissa möjligheter att studera utomlands på egen hand, s k Free Movers. Ansökan görs i särskild ordning. Eventuella terminsavgifter betalas av den studerande.

Den studerande ansöker om examensbevis efter avslutad utbildning.

För examensfordringarna hänvisas till Mittuniversitetets examensenhet, www.miun.se/examen.

Ring universitetets studievägledare eller institutionen för samhällsvetenskap i Sundsvall eller Östersund för ytterligare information, tel 0771-97 50 00 vx. Webbadress till institutionens hemsida: www.miun.se/shv