Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Magister i turismvetenskap, 60 hp

Master (one year) in Tourism Studies 60 Credits


Allmänna data om programmet

Programkod: STURA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: Miun 2006/1865
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-06-10
Giltig fr.o.m: 2013-07-03

Syfte

Magisterprogrammet i turismvetenskap syftar till att ge studenterna fördjupade ämneskunskaper, ge förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt vetenskapligt arbete samt förbereda för fortsatta forskarstudier.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8§ i högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt högskoleförordningen har Magister i turismvetenskap följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet såväl överblick över
området som fördjupade kunskaper inom turismens centrala begrepp och relationer, inkluderande insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

• visa fördjupad metodkunskap inom turismvetenskap,

Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa kunskap och förståelse utifrån en förvärvad förmåga att lösa
problem i nya sammanhang inom en turismvetenskaplig kontext,

• ha förmåga att integrera kunskap och hantera komplexa problemställningar inom turism samt formulera bedömningar baserade på vetenskapliga angreppssätt,

• kunna kommunicera sina slutsatser och den underliggande kunskapen för såväl
specialister som mindre insatta,

• ha utvecklat förmåga att studera på ett självständigt sätt som ger färdigheter att delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

• ha utvecklat färdigheter som innebär att vetenskapliga metoder och angreppssätt kan ställas i relation turismens kunskapsbehov samt behov av egenkompetensutveckling.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Termin 1 innehåller följande kurser i turismvetenskap:
Turismvetenskap AV, Turismens forskningsområden, 15 hp
Turismvetenskap AV, Hållbar natur- och kulturturism, 15 hp

Termin 2 innhåller följande kurser, vilka måste väljas inom samma huvudområde (turismvetenskap eller kulturgeografi) för att kunna leda till en magisterexamen.
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Teori och metod, 15 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Magisteruppsats/Självständigt arbete, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp (A,B,C) inom huvudområdet kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande samt Engelska kurs B från gymnasiet eller annan likvärdig utbildning.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i turismvetenskap vid Mittuniversitetet består av en första termin med kurser i turismvetenskap. Den andra terminen innehåller kurser i vetenskapsteori och metod samt en magisteruppsats/självständigt arbete. Programmet förbereder studenten för fortsatt forskarutbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography.

Övrig information

Programmet eller kurser i programmet kan komma att ges på engelska.