Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management, 60 hp

Master programme (one year) in Business Administration, Marketing and Management, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFMMA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1863
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-20
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-25

Syfte

Syftet med magisterprogrammet är att utbilda ekonomer inom specialiseringen marknadföring och management för verksamhet främst inom näringslivet men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 9 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har utbildningen följande lokala lärandemål:

Efter genomförd utbildning ska studenten:

- visa kunskap och förståelse inom området marknadsföring och
management, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper
inom vissa delar av området särskilt marknadsföring och management, samt
fördjupad insikt i aktuell forskning,

- visa fördjupad metodkunskap inom företagsekonomi,

- utifrån en fördjupad förståelse kritiskt kunna inhämta, värdera och tillämpa
kunskap för att lösa problem inom en mångvetenskaplig kontext och i ett
näringsliv i förändring,

- ha förmåga att genom eget utvecklingsarbete integrera kunskap och hantera
komplexa problemställningar samt formulera bedömningar baserade på
vetenskapliga angreppssätt,

- självständigt kunna kommunicera sina slutsatser och den underliggande
kunskapen för såväl specialister som mindre insatta, nationellt och internationellt.


Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Programmet är en ettårig påbyggnad på kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring och management. Kurser som ingår i programmet:

Företagsekonomi AV, Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp  
Företagsekonomi AV, kvalitativa metoder, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, kvantitativa metoder, 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.
Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp eller motsvarande.
Engelska kurs B/Engelska 6 från gymnasiet.

Programbeskrivning

I fokus för denna inriktning står organisationen och dess relationer till kunder och leverantörer. Organisationens och affärssystemets ledarskap, dess externa och interna kommunikation, varumärkesstrategi samt datoriserade administrativa system är centrala teman. Mot slutet av utbildningen ges möjlighet till en praktikperiod. Specialiseringen ger en god grund för kvalificerade befattningar med kommersiellt innehåll inom marknadsföring och försäljning. Den är också lämpad för befattningar inom informationsfunktionen i både företag och förvaltningar.
Magisterexamen ger behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Hela eller delar av programmet kan komma att ges på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Business Administration

Beroende av vilka tidigare studiemeriter den studerande har så kan något av förleden Ekonomie eller Filosofie komma att kopplas till examensbenämningen.

Sidan uppdaterades 2014-08-22