Kurser

Spara favorit

Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp
Sociologi AV, Sociologisk teori, 15 hp
Sociologi AV, Självständigt arbete/Uppsats, 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.