Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning, 60 hp

Spara favorit

Programmet är inriktat mot både teoretisk analys och mot utvecklande av praktisk förmåga att genomföra forskning samt kvalificerat utredningsarbete. Inom programmets ram kommer du att ingå i ett forskningsområde. Därigenom får du möjlighet både att samarbeta i en forskargrupp och att självständigt utforma och genomföra en egen studie. Du förstärker din förmåga att genomföra avancerat analysarbete i olika slags undersökningar, utvärderingar och utredningar. Det här är kompetens som idag efterfrågas inom alla sektorer av arbetsmarknaden.

Magisterprogrammet i sociologi med inriktning mot forskning ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i allmän sociologisk teori och analys. Det är också speciellt inriktat mot tre områden, nämligen studiet av genus, organisation och arbetsliv samt risker och kriser i samhället. Du kommer att ingå i ett forskningsområde inom ramen för något av dessa områden. Inom genusforskningen kan det handla om att undersöka normativa föreställningar om kön och att belysa effekter av sådana föreställningar i termer av makt, privilegier och diskriminering. Inom arbetslivsforskningen arbetar man för närvarande med att integrera organisationsforskningen i arbetsmiljöstudier för att åstadkomma hållbar organisering i arbetslivet. Riskområdet inbegriper forskning om riskuppfattning, riskkommunikation och riskförståelse, liksom om hur risker konstrueras i relation till normativa diskurser och maktstrukturer i samhället. Inom krisforskningen är fokus på ledning och samverkan vid vardagskriser, samt hur samhällskriser hanteras av icke-professionell räddningspersonal, antingen genom frivilliga insatser eller av personal som hanterar krisen inom sitt ordinarie arbete.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med huvudområdet sociologi.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet sociologi
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sociology

Efter utbildningen

Programmet utgör en kvalificerad påbyggnad och fördjupning inom sociologi som ger dig en bred kompetens. Mittuniversitetets magisterutbildning i sociologi ger dig kunskaper framför allt inom områdena genus, organisation och arbetsliv, samt risk och kris. Vidare får du kompetens att medverka i utredningar och marknadsundersökningar samt genomföra analyser och tolkningar av olika datamaterial. Sådan kompetens är efterfrågad i många sammanhang, och sociologer är anställda i många olika slags organisationer, från offentlig förvaltning och privata företag till forskningsinstitut och internationella biståndsorganisationer. Utbildningen ger dig också behörighet till forskarutbildningsstudier.

Arbetslivskontakt

Inom utbildningens ram kommer du att få möjlighet att bedriva kvalificerat utvärderings- och analysarbete. Utbildningen är projektbaserad, vilket innebär att du kommer att arbeta i ett forskningsprojekt tillsammans med professionella forskare.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...