Utbildningsplan för: Magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp

Master Programme (one year) in Political Sciences, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSVMA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1866
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-08-13
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Magisterprogrammet i statsvetenskap syftar till att ge studenterna en fördjupad kompetens inom förvaltning och organisation inom välfärdsstaten i ett flernivåperspektiv från kommunal till internationell nivå.

Lärandemål

Lokala lärandemål:

För avslutad utbildning förväntas studenten:
• kunna visa fördjupad kunskap inom statsvetenskap för att användas i ett vetenskapligt syfte
• kunna påvisa teoretiska och praktiska färdigheter inom statsvetenskap såväl nationellt som internationellt
• ha kunskaper och färdigheter för ett självständigt vetenskapligt arbete på avancerad nivå inklusive förmåga att kommunicera resultat till omgivningen bestående av såväl experter och som mindre insatta
• ha kapacitet och förmåga att applicera erhållen kunskap i praktisk yrkesverksamhet.

Förutom de lokala lärandemålen hänvisas till högskoleförordningens bilaga 2, examensordning.

Innehåll

Statsvetenskap AV, Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Offentlig förvaltning, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Utvärderingsmetod, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Organisationsanalys, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Politisk teori, 7,5 hp
Statsvetenskap AV, Magisteruppsats (Självständigt arbete), 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen med minst 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet statsvetenskap,
Engelska kurs A från gymnasiet

Programbeskrivning

Programmet ger dig kompetens och kunnande för att verka och leda projekt och organisatoriska förändringar, samt utvecklar din förmåga att självständigt kunna analysera och hantera komplexa frågeställningar inom alla slags utredningar, utvärderingar och andra analytiska uppgifter. Utbildningen ges på forskningsförberedande nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer anges i respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Political Science.

Övrig information Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Kursvärderingar genomförs i samband med varje kurs.