Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp

Master in Tourism, 120 credits


Allmänna data om programmet

Programkod: STUAA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: Miun 2006/1873
Högskolepoäng: 120
Ansvarig avdelning: Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-06-10
Giltig fr.o.m: 2011-08-17

Syfte

Programmet Master i Turism syftar till att ge studenterna fördjupade ämneskunskaper kopplade till turism, samt förmåga att tillämpa sina kunskaper i självständigt vetenskapligt arbete. Utbildningen skall ge förutsättningar för kvalificerade arbetsuppgifter inom turismsektorns företag och organisationer på såväl svensk som internationell arbetsmarknad.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8§ i högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt högskoleförordningen har Magister i turismvetenskap följande lokala lärandemål:

Efter genomförd utbildning skall studenten:

• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom turismens centrala begrepp och relationer, inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

• visa fördjupad metodkunskap inom turismvetenskap,

• utifrån en fördjupad förståelse kritiskt kunna inhämta, värdera och tillämpa kunskap för att lösa problem inom en mångvetenskaplig kontext, samt i ett samhälle och näringsliv i förändring,

• ha förmåga att genom eget utvecklingsarbete integrera kunskap och hantera komplexa problemställningar samt formulera bedömningar baserade på vetenskapliga angreppssätt,

• självständigt kunna kommunicera sina slutsatser och den underliggande kunskapen för såväl specialister som mindre insatta, nationellt och internationellt.

• ha utvecklat förmåga att studera på ett självständigt sätt, som ger färdigheter att delta i forsknings- och utvecklingsarbete,

• ha utvecklat färdigheter som innebär att vetenskapliga metoder och angreppssätt kan ställas i relation turismens kunskapsbehov samt behov av egen kompetensutveckling.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Termin 1 och 2
Turismvetenskap AV, Turismens forskningsområden, 15 hp
Turismvetenskap AV, Hållbar natur- och kulturturism, 15 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Teori och metod, 15 hp
Turismvetenskap AV, Upplevelsesamhället 15 hp

Termin 3 och 4
Turismvetenskap AV, Avancerad destinationsplanering I, 15 hp
Kulturgeografi AV, Avancerad destinationsplanering II, 15 hp
Kulturgeografi AV/Turismvetenskap AV, Masteruppsats/Självständigt arbete 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande samt Engelska kurs B från gymnasiet eller annan likvärdig utbildning.

Programbeskrivning

Master i turism riktar sig till de studenter som vill gå från studier till yrkesliv. De två första terminerna samläses i stor utsträckning med den ettåriga forskningsförberedande magisternivån i turismvetenskap.

Masterutbildningen är förankrad i den starka turistiska utbildnings- och forskningsmiljön vid Mittuniversitetet. Detta ger programmet en inriktning mot destinationsutveckling, upplevelsesamhällets utmaningar samt natur- och kulturturism. Utbildningen avslutas med en termins självständigt arbete (magisteruppsats).

Utbildningen leder till masterexamen med huvudområdet turism, turismvetenskap alternativt kulturgeografi. Kursen Teori och metod på termin 2 samt Uppsatskursen på termin 4 måste ligga inom samma huvudområde för att leda till en masterexamen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet turism alternativt
Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt
Masterexamen med huvudområdet kulturgeografi