Kvalitetsutvärdering - Statsvetenskap vid Mittuniversitetet

De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitetet har på eget initiativ inlett en gemensam granskning av de egna utbildningarnas kvalitet. Denna granskning har utmynnat i en rapport och här sammanfattas slutsatserna av den. Du hittar hela rapporten längre ner på sidan.

De examina som berörs i den här rapporten är högskoleexamen, kandidatexamen och
magisterexamen i Statsvetenskap vid Mittuniversitetet. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnet gjort under hösten 2016 samt ett urval av sammanlagt femton anonymiserade uppsatser och samtal med studenter och lärare i mars 2017.

Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från de medverkande lärosätena samt tre externa lärare och en representant för arbetslivet. Våra bedömningar och lärosätets självvärdering har följt en mall med åtta teman. Dessa mynnar ut i våra rekommendationer nedan:

  1. Utifrån de lästa uppsatserna (examensarbetena) drar vi slutsatsen att studenterna uppfyller de nationella målen för respektive examen.
  2. Examinationen styrs av universitetets föreskrifter. Uppsatserna bedöms av flera lärare, utifrån skriftliga kriterier.
  3. Genom interna diskussioner fokuseras utbildningen på studenternas lärande.
  4. Utbildningens vetenskapliga grund garanteras framför allt genom att lärarna själva forskar.
  5. Ämnet har ett omfattande samarbete med viktiga arbetsgivare.
  6. Alla lärare har möjlighet att utveckla sin kompetens genom egen forskning.
  7. Studenterna ges tillfälle att påverka sin utbildning.
  8. Universitetet arbetar för en god studiemiljö. Det är otydligt i självvärderingen hur ämnet arbetar för det.

Vår bedömning är att ämnet har flera starka sidor, bland annat utvecklingen av undervisning och examination sedan 2012. En annan styrka är samarbetet med arbetsgivare, vilket också bör utvecklas vidare. Vi ser inga uppenbart svaga sidor och därför inte heller något som måste åtgärdas för att höja utbildningens kvalitet.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Denna utbildningsutvärdering är en del av det samlade kvalitetsarbete som genomförs på Mittuniversitetet för att stärka våra utbildningar.