Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Spara favorit

Samhällsvetare arbetar bland annat med analys och utvärdering av olika samhällsfrågor. Programmet ger dig breda kunskaper om hur samhället organiseras, styrs och påverkar oss som individer och grupp. Utbildningen har en kombination av statsvetenskap och sociologi där ett av dem blir ditt huvudområde. Även studier i juridik ingår. Programmet har genomgående en stark samverkan med regionala aktörer. Det framträder särskilt under programmets femte termin när praktik och teori kombineras.

En röd tråd genom Samhällsvetarprogrammet är samhälleliga förändringsprocesser. Tillsammans ger sociologi och statsvetenskap både en bred och djup kunskapsbas. Det statsvetenskapliga perspektivet fokuserar på ramarna för samhället och dess politiska styrning, medan det sociologiska perspektivet fokuserar på sociala strukturer samt på relationen mellan individ och samhälle. Inom dessa ämnen studeras således samhälleliga strukturer som formar såväl det svenska som andra samhällen i en tid av globalisering. Detta innebär frågor om inkludering identitet, (o)jämlikhet, representation, och genomförandet av politik som bland annat studeras i relation till välfärdsstatens och arbetsmarknadens utformning.
Förutom en gedigen grund i samhällets organisering får du bland annat lära dig metoder inom utrednings- och utvärderingsarbete och att kritiskt analysera samhällsfrågor, något som är efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden.
Utöver djupgående teoretiska kunskaper i de båda ingående ämnena har programmet en stark arbetslivsanknytning. Under hela utbildningen sker en samverkan med lokala och regionala aktörer som tar sig uttryck i bland annat praktik, gästföreläsningar och temadagar. Under den femte terminen är detta särskilt betonat då fokus riktas mot konkret samhällsanalys då en del av terminen är förlagd ute i praktiska verksamheter.
Sammantaget ger utbildningen en inriktning som ger fördjupad kunskap om samspelet mellan samhället och dess institutioner samt människorna och deras livsvillkor. Efter avklarad utbildning har du som student på programmet en god analytisk förmåga att studera konsekvenserna av olika samhällsprocesser ur både ett sociologiskt och ett statsvetenskapligt perspektiv.

Bilder från utbildningen och Campus Sundsvall

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap alternativt sociologi översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science or Sociology

Efter utbildningen

De arbetsuppgifter du utbildas för kan variera mellan kvalificerad handläggning, utredningsuppdrag och planering på flera nivåer inom olika verksamhetsområden. Utbildningen förbereder dig för att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn, biståndsorganisationer och frivilligorganisationer, både nationellt och internationellt.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...