Utbildningsplan för:

Samhällsvetarprogrammet, 180 hp

Social Science Programme, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSAMG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: SHV 2003/94
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-01-15
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna en bred inblick i olika samhällsfrågor av global, nationell och lokal karaktär ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv. Särskild uppmärksamhet riktas mot samhälleliga förändringsprocesser där studenterna tränas i samhällsanalys i teori och praktik.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Samhällsvetarprogrammet följande lokala lärandemål:

Efter genomgången utbildning skall studenten:
- Uppvisa förtrogenhet med samhällsvetenskaplig teori och metod samt kunna tillämpa denna på olika områden i samhället.
- Kritiskt och självständigt kunna värdera, tillämpa och använda olika discipliners synsätt.
- Visa på en god förståelse för samhällsproblem på olika nivåer.
- Tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och modeller på olika nivåer i organisationer och i samhället.
- Självständigt kunna identifiera och analysera samhällsvetenskapliga problemområden inom olika delar av samhället.

Innehåll

År 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp
Statsvetenskap GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A) 30 hp
Sociologi GR (B), 30 hp

År 3
Samhällsanalys i teori och praktik, 30 hp, med delmomenten:
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt, 7, 5 hp
Sociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Projektanalys och utvärdering, 15 hp
Statsvetenskap GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp
alternativ
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive Självständigt arbete 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Tonvikten i programmet ligger på att studera stora och centrala samhällsprocesser på global, nationell och lokal nivå. Detta sker genom ämnesstudier som kombineras med en projekttermin i nära relation till det omgivande samhället och arbetslivet. Programmet inleds med obligatoriska studier i statsvetenskap och sociologi varefter studenten väljer huvudområde för fördjupning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns, förutom de i respektive kursplaner angivna förkunskapskraven.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplaner.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap alternativt sociologi översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science or Sociology

Övrig information

Utbildningen är förlagd till Campus Sundsvall.

Sidan uppdaterades 2015-01-12