Utbildningen ger bred kunskap om förutsättningar och villkor för en långsiktigt hållbar turismutveckling. Kurserna i turismvetenskap har tydlig fokus på turismnäringens aktörer och marknad, destinationsutveckling, evenemangsproduktion samt turismens betydelse och effekter för samhället. I de kulturgeografiska kurserna skaffar studenten sig kunskap inom bland annat omvärldsanalys, globalisering, mobilitet, tillgänglighet och planering. Kurserna i företagsekonomi behandlar organisation och ledarskap, ekonomistyrning och redovisning samt marknadsföring.

Programmet ger studenten en bred kompetens och genom valbara kurser ges möjlighet att specialisera sig. Återkommande inslag i utbildningen är projektledning, entreprenörskap och hållbar utveckling. Under utbildningen kombineras projekt- och problembaserat lärande och delar av studierna kan förläggas på distans eller utomlands. Programmet har stark koppling till arbetslivet med verksamhetsförlagd utbildning, gästföreläsare, fältarbete, studieresor och projektarbete i samarbete med partners i turismsektorn. Undervisningen bedrivs i nära samarbete med turismforskningsmiljön ETOUR där både nationella och internationella forskare medverkar och kunskap från den senaste forskningen utgör ett starkt inslag i undervisningen.


År 1
Turismvetenskap GR (A), Introduktion till turism, destinationsutveckling och hållbarhet, 15 hp
Turismvetenskap GR (A). Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp

Kulturgeografi GR (A), Introduktion till kulturgeografi, 15 hp
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp


År 2
Terminens kurser är valbara där studenten förväntas välja kurser omfattande totalt 30 hp bland nedanstående:

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Turismvetenskap GR (A) Tillämpad vetenskaplig metod och design för turism och destinationsutveckling, 7,5 hp (endast på distans)
Turismvetenskap GR (A) Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp (endast på distans)
Turismvetenskap GR (A) Evenemangsturism, 7,5 hp (endast på distans)
Turismvetenskap GR (A) Naturturism, 7,5 hp (endast på distans)

Eller

Studenten kan välja att fullfölja sin utbildningsplan genom att läsa andra distanskurser inom turismvetenskap och kulturgeografi eller andra valbara kurser, men dessa måste sökas enskilt av studenten. Det finns också möjlighet att göra terminen utomlands inom ramen för de studentutbytesavtal som finns.

Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp
Turismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp


År 3
Studenten väljer att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning inom antingen turismvetenskap eller kulturgeografi. Val av ämne påverkar behörighet till sista terminen på programmet och därmed huvudområde i kandidatexamen. Den verksamhetsförlagda utbildningen består av två delkurser.

Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning 7,5 hp
Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

eller

Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning 7,5 hp
Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Efter dessa kurser läser studenten kursen Turismvetenskap GR (B), Turismens pris 7,5 hp

Sista terminen läser studenten kurser i antingen turismvetenskap eller kulturgeografi beroende på sitt val av ämne föregående termin. Detta styr huvudområde i kandidatexamen.

Turismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

eller

Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2018-03-01