Utbildningsplan för:

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Tourism and destination development, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: STUDG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2013/1489
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-28

Syfte

Syftet med programmet Turism och destinationsutveckling är att ge studenten kunskaper och färdigheter för kvalificerade arbeten inom turism- och besöksnäringen samt i andra organisationer (t.ex. myndigheter på olika nivåer) där god kännedom om turismens drivkrafter och effekter behövs. Programmet syftar till att ge breda kunskaper om turism som näringsverksamhet och samhällsfenomen. Studenten får genom programmet grundläggande kunskap i turismvetenskap, kulturgeografi och företagsekonomi och fördjupad kompetens inom bland annat projektledning, entreprenörskap och hållbarhetsfrågor. Genom kontinuerliga kontakter med både forskare och verksamma personer inom näringen får studenterna god kännedom om arbetsmarknaden och studenten ges möjligheter att skapa egna nätverk.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8§ i högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt högskoleförordningen har Turism och destinationsutveckling följande lokala läromål.

Studenten ska:

- tillägna sig kunskap och förståelse inom det turismvetenskapliga, kulturgeografiska och företagsekonomiska området, inbegripet kunskap om respektive områdes vetenskapliga grund, tillämpliga metoder samt fördjupning inom något delområde inklusive en orientering om aktuella forskningsfrågor

- tillägna sig god förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka
relevant information samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom turism

- utveckla förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa samhällsrelevanta problem kopplade till turism utifrån vetenskaplig grund

- utveckla sin förmåga att kommunicera information, idéer och problem samt diskutera och presentera lösningar för olika intressenter

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Utbildningen ger bred kunskap om förutsättningar och villkor för en långsiktigt hållbar turismutveckling. Kurserna i turismvetenskap har tydlig fokus på turismnäringens aktörer och marknad, destinationsutveckling, evenemangsproduktion samt turismens betydelse och effekter för samhället. I de kulturgeografiska kurserna skaffar studenten sig kunskap inom bland annat omvärldsanalys, globalisering, mobilitet, tillgänglighet och planering. Kurserna i företagsekonomi behandlar ledarskap och organisation, ekonomistyrning, affärsutveckling, marknadsföring och konsumentbeteende.

Programmet ger studenten en bred kompetens och genom valbara kurser ges möjlighet att specialisera sig. Återkommande inslag i utbildningen är projektledning, entreprenörskap och hållbar utveckling. Under utbildningen kombineras projekt- och problembaserat lärande och delar av studierna kan förläggas på distans eller utomlands. Programmet har stark koppling till arbetslivet med verksamhetsförlagd utbildning, gästföreläsare, fältarbete, studieresor och projektarbete i samarbete med partners i turismsektorn. Undervisningen bedrivs i nära samarbete med turismforskningsmiljön ETOUR där både nationella och internationella forskare medverkar och kunskap från den senaste forskningen utgör ett starkt inslag i undervisningen.

Tidigare studenter från turismutbildningen återfinns inom företag, organisationer, myndigheter eller som egna företagare. De arbetar med strategiska arbetsuppgifter såsom ledning, utrednings- och planeringsarbete samt företags- och produktutveckling. Utbildningen ger en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå. Efter utbildningen kan studenten även söka traineeplats inom turismsektorn.

År 1
Turismvetenskap GR (A), Turismens drivkrafter och omvärld 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A). Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp


Turismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

År 2
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp


Studenten ska välja en kurs om 15 hp i kulturgeografi respektive turismvetenskap bland kurserna nedan. Observera att kurser erbjuds baserat på antalet sökande studenter vilket kan innebära att vissa kurser inte ges alla läsår.


Kulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp
eller
Kulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp
eller
Kulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp


Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp
eller
Turismvetenskap GR (B), Kritiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp
eller
Turismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp,


År 3

Studenten väljer att genomföra hela terminen för sin verksamhetsförlagda utbildning inom antingen turismvetenskap eller kulturgeografi. Det kan finnas möjlighet att göra den terminen utomlands. Val av ämne påverkar behörighet till sista terminen på programmet och därmed ämne i kandidatexamen. Terminen består av tre delkurser.

Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning 7,5 hp
Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Turismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och utveckling 7,5 hp

eller
Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning 7,5 hp
Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Kulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och utveckling 7,5 hp


Sista terminen läser studenten kurser i antingen turismvetenskap eller kulturgeografi beroende på sitt val av ämne föregående termin. Detta styr huvudområde i kandidatexamen.

Turismvetenskap GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Turismvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp

eller

Kulturgeografi GR (C), Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp
Kulturgeografi GR (C), Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Studierna bedrivs på heltid. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan där en variation avseende examinationsformer eftersträvas. Val av examinationsform utgår från de formulerade lärandemålen för varje enskild kurs. Examinationen fyller i möjligaste mån såväl ett inlärningssyfte som ett kontrollerande syfte. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Som betyg används beteckningarna A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt. För valda delmoment kan betygen (G) och (U) användas.

Närvaro är obligatorisk i de fall då ett aktivt deltagande utgör en del av examinationen eller undervisningsformen. Detta anges i kursplaner eller särskild kursinformation.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Tourism Studies or Human Geography

Övrig information Studenternas medverkan i form av kurs- och utbildningsvärderingar utgör en viktig källa för uppföljning av kvaliteten i utbildningen.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2015-09-22