Utbildningsplan för:

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, 120 hp

Master by Research in Human Sciences, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HFORA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2016/757
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2017-09-01

Syfte

Syftet med programmet är att ge fördjupade kunskaper inom vald inriktning genom att planera och genomföra forskningsprojekt tillsammans med en senior forskare (docent eller motsvarande) samt eventuella externa partners.

Lärandemål

Enligt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap följande lärandemål:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sin slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Inriktningsspecifika lärandemål

Idrottsvetenskap
Efter utbildningen ska studenten kunna:
- Utveckla/välja, tillägna sig och testa lämplig försöksmetodik i samråd med experter inom området idrottsvetenskap
- Välja population, design och analys utifrån tillgängliga metoder inom idrottsvetenskap, och självständigt eller i grupp genomföra systematisk datainsamling och analys
- Tillämpa god forskningsetik inom idrottsvetenskap genom att diskutera forskningsetiska principer med handledaren och tillämpa etiska överväganden på vald metodik och datahantering
- Ha kunskap om hur etisk godkännande söks för studier
- Anta försökspersonens perspektiv vid planerande och genomförande av experiment

Socialt arbete
Efter utbildning ska studenten kunna:
- Använda avancerade teorier och forskningsmetoder relevanta för det sociala arbetets globala och lokala fält
- Självständigt planera och genomföra ett mindre forskningsprojekt samt kommunicera relevansen av förvärvade forskningsresultat i dess globala och lokala sammanhang
- Visa förtrogenhet med att samarbeta i ett forskningsprojekt
- Analysera och värdera vetenskapliga frågeställningar inom ett valt forskningsområde som rör sociala problem och dess lokala, strukturella och institutionella sammanhang
- Tillämpa ett kritiskt, intersektionellt och analytiskt tänkande
- Visa fördjupad förståelse av det sociala arbetets etiska koder och universella värderingar som social rättvisa och mänskliga rättigheter

Innehåll

Inriktning Idrottsvetenskap,120 hp - Sports Science

Valfria kurser GR/AV, 30 hp, med inriktning lämplig för den individuella studentens projekt
Idrottsvetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, 15, hp
Idrottsvetenskap AV, Forskningsverktyg och metodologi, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Projekt I, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Projekt II, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp


Inriktning Socialt arbete

Valfria kurser GR/AV, 30 hp i socialt arbete
Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp
Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 15 hp
Socialt arbete AV, Projekt I, 15 hp
Socialt arbete AV, Projekt II, 15 hp
Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 30 hp

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Inriktningsspecifika krav

Idrottsvetenskap
Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp inom för vald ämnesinriktning relevant området, exempelvis idrottsvetenskap, fysiologi, medicin, biologi eller motsvarande.

Socialt arbete
Avlagd kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet ges på heltid under två år och genomförs till stor del i form av handlett forskningsarbete inom en forskargrupp.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs normalt på heltid i form av forskningsarbete i en forskargrupp. Utbildningen ges på svenska och/eller engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Examensbenämningen för respektive inriktning är följande:

Idrottsvetenskap:
Masterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Sports Science

Socialt arbete:
Masterexamen med huvudområdet socialt arbete
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Social Work

Övrig information URVALSKRITERIER FÖR ALTERNATIVT URVAL

- Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning inom projektet
- Personligt ansökningsbrev
- Vetenskaplig kvalité på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav
- Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska och förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

Sidan uppdaterades 2018-05-15