Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits


Allmänna data om programmet

Programkod: VAREG
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: 2011/894
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-09-04
Giltig fr.o.m: 2013-08-28

Syfte

Magisterprogrammet i Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp ges på avancerad nivå och syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning inom området arbetsliv och hälsa. Utbildningen leder fram till en magisterexamen och den avancerade nivån innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till utbildning på grundnivå.

Genomgående ska utbildningen ge studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att integrera och använda sina kunskaper till att bättre hantera komplexa frågeställningar inom området arbetsliv och hälsa.

Efter avslutad magisterutbildning är studenten väl rustad att ansvara för och självständigt driva förändrings- och utvecklingsarbete inom området arbetsliv och hälsa. Vidare erhålls kompetens för att bidra till forskningsbaserad verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Utbildningen har en tvär- och mångvetenskaplig karaktär.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Magisterprogram – Arbetsliv, hälsa och rehabilitering följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse
- Efter genomförd utbildning skall studenten ur ett holistiskt perspektiv kunna teoretisera kring området arbetsliv och hälsa.

Färdighet och förmåga
- Efter genomförd utbildning skall studenten utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande ha förvärvat fördjupade kunskaper i olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder inom området arbetsliv och hälsa.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i
respektive kursplan.

Innehåll

Kurserna beskrivna nedan är obligatoriska för magisterutbildningen. Det individuella vetenskapliga arbetet skall genomföras inom området arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Modeller för rehabilitering, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskapets betydelse för hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Samtalsmodeller för hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Utbildningen genomförs i form av ett samarbete mellan ämnena Rehabiliteringsvetenskap och Idrottsvetenskap samt Nationellt vintersportcentrum.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.

Programbeskrivning

Vikten av ett hälsosamt arbetsliv betonas alltmer, inte bara utifrån de anställdas hälsa och välbefinnande, utan också för företags och organisationers utveckling. Sjukfrånvaro och ohälsa är ett stort problem i Sverige och internationellt, som medför stora kostnader för individer, organisationer och samhället. I Sverige och i många andra europeiska länder har arbetsgivaren ett betydande ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Forskning visar att framgångsrika organisationer alltmer ser hälsa och goda arbetsvillkor som en konkurrensfördel och en förutsättning för att kunna rekrytera framtida arbetskraft. Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete är komplexa verksamheter som kräver kunskap inom flera olika områden.

I magisterprogrammet Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp söker vi fördjupad kunskap om hur hälsa kan främjas, hur ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt skall bedrivas på såväl individ- som organisationsnivå. Programmet tar upp en rad viktiga moment: abetslivets och ledarskapets betydelse för hälsa, levandsvanor, fysisk aktivitet och hälsa, effektiva modeller för rehabilitering samt verktyg som motiverande samtal i hälsoarbete. Utbildningen avslutas med en kurs i forskningsmetodik och ett självständigt arbete i form av en uppsats.

Målsättningen är att utveckla den studerandes kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individer,grupper och organisationer i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa i arbetslivet. Utbildningen ökar den studerandes förmåga att möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbete, hälsa och rehabilitering. Programmet ger också en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen passar för Dig som har en kandidatexamen och gärna arbetslivserfarenhet inom personal- eller hälsoområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Krav på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs kan finnas och anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet rehabiliteringsvetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (60 Credits) with a major in Rehabilitation Science

Övrig information

Utbildningen ges på svenska.

Genomgången utbildning och genomfört examensarbete ger möjligheter till studier på forskarnivå.

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.