Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för:

Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, 60 hp

Master Programme in Public Health Science, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VFOGA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2018/1948
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-09-30
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning som leder fram till magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap.

I utbildningen får studenten tillfälle att ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda sina kunskaper. Vidare får studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att hantera komplexa företeelser som förkommer i yrkesverksamhet inom folkhälsovetenskap.

Utbildningen ger också studenten tillfälle att utveckla sin förmåga till självständigt forsknings- och utvecklingsarbete. Genomgående ska studenten i programmet tillägna sig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor.

Efter avslutad utbildning är studenten väl rustad att ansvara och driva förändrings-, utvärderings- och utvecklingsarbete samt bidra till forskningsbaserad verksamhet inom valt område.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 9 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Magisterutbildningen i folkhälsovetenskap följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse

Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna teoretisera kring hälsa och folkhälsovetenskap.
- kunna identifiera hälsofrämjande faktorer, hälsorisker och folkhälsoproblem.

Färdighet och förmåga

Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna använda relevanta forskningsmetoder inom folkhälsovetenskapligt fält.
- utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande ha förvärvat fördjupade kunskaper
i olika vetenskapliga metoder inom vald ämnesfördjupning i folkhälsovetenskap.
- ha förmåga att argumentera för, syntetisera och applicera olika teorier, när det
gäller hur hälsa kan främjas, upprätthållas samt hur ohälsa kan förebyggas och
lindras.
- kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom valt ämnesområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna identifiera, analysera och värdera nytto- och riskaspekter i etiska
spörsmål i samband med forskning.

Innehåll

Folkhälsovetenskap AV, Hälsa och tillämpning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsopsykologi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete/Vetenskapligt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområden, alternativt en lärarexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i något av dessa huvudområden.

Programbeskrivning

Utbildningen ska ge studenten ökad kunskap om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. Olika aspekter av hälsa, folkhälsoarbete samt vetenskapliga teorier och metoder tas upp. Modeller för planering, implementering och utvärdering av folkhälsoarbete ingår.
Efter avslutat utbildning är du väl rustad att möta det föränderliga samhällets och yrkeslivets krav på fördjupade kunskaper i folkhälsovetenskap samt ansvara och driva förändrings- utvärderings- och utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet.
Magisterutbildningen ger också möjlighet till ytterligare fördjupade studier i ett masterprogram och tillsammans ger dessa program en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Public Health Science

Förledet Filosofie kan erhållas beroende på vilka kurser som ingår i tidigare grundexamen.

Övrig information

Utbildningsplanen fastställd av dekan 2018-11-26, dnr MIUN 2018/1948.

Sidan uppdaterades 2018-11-26