Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för:

Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, 60 hp

Master Programme in Public Health Science, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VFOGA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2018/1948
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2023-06-28
  • Giltig fr.o.m: 2024-08-15

Syfte

Programmet syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning inom huvudområdet folkhälsovetenskap. I utbildningen får studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att självständigt planera och genomföra utvecklings- och forskningsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Utbildningen ska ge en fördjupad förståelse för hälsans bestämningsfaktorer med målsättningen att skapa en god och jämlik hälsa i befolkningen.

Genomgående ska studenten i programmet tillägna sig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor.

Efter avslutad magisterutbildning är studenten rustad att planera och driva utvecklings- och forskningsbaserat arbete för att skapa samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa i befolkningen, såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 9 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Magisterutbildningen i folkhälsovetenskap följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna teoretisera kring hälsa på individ- och befolkningsnivå.
- kunna identifiera och visa förståelse för bakomliggande drivkrafter för hälsa och ohälsa i befolkningen, nationellt och globalt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
- ha förmåga att argumentera för, syntetisera och applicera olika teorier, när det gäller hur hälsa kan främjas, upprätthållas samt hur ohälsa kan förebyggas.
- kunna använda för folkhälsovetenskapen relevanta forskningsmetoder.
- utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande ha förvärvat fördjupade metodologiska kunskaper inom vald ämnesfördjupning i folkhälsovetenskap.
- kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna systematiskt analysera jämlikhetsaspekter samt värdera nytto- och riskaspekter i etiska spörsmål i folkhälsovetenskapligt arbete och forskning.

Innehåll

Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsa och hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Global hälsa, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområden, alternativt en lärarexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i något av dessa huvudområden.

Programbeskrivning

Utbildningen ska ge studenten ökad kunskap om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas och upprätthållas, samt hur ohälsa kan förebyggas utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Därtill avser utbildningen att öka kunskapen om hälsans bestämningsfaktorer och behovet av att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Globala, nationella, regionala och lokala perspektiv ingår. Utbildningen avser även att ge kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder relevanta för forskning inom ämnet. Efter avslutad utbildning är studenten väl rustad att möta det föränderliga samhällets folkhälsoutmaningar, samt att planera och driva hållbara utvecklingsarbeten. Magisterutbildningen ger en god grund för fortsatta studier i ett mastersprogram, eller fördjupade studier på forskarnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Public Health Science

Förledet Filosofie kan erhållas beroende på vilka kurser som ingår i tidigare grundexamen.

Övrig information

Utbildningsplanen fastställd av dekan 2018-11-26, dnr MIUN 2018/1948.

Sidan uppdaterades 2018-11-26