Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VREAG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2009/1278
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-04-15
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Utbildningens övergripande syfte är att studenten skall förvärva och utveckla kunskap och kompetens inom områdena hälsofrämjande arbete, förebyggande av ohälsa och rehabilitering, med fokus på arbetslivet.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 8§ i Högskolelagen samt Högskoleförordningens bilaga 2 har Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet följande lokala mål:

Efter genomgången utbildning skall studenten kunna uppvisa omfattande kunskap och kompetens inom områdena hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Specifika lärandemål är att studenten efter utbildningen skall kunna:

- visa sådana färdighet som fordras för ett självständigt arbete inom det
rehabiliteringsvetenskapliga området

- visa kunskap om hur man kan mobilisera och frigöra resurser på individ-,
grupp-, och samhällsnivå i syfte att främja hälso- och rehabiliteringsarbete.

- redogöra för innebörden i ett professionellt bemötande av människor i behov av
förebyggande insatser och rehabilitering

- visa kunskap om tillämpliga metoder för ett framgångsrikt hälso- och
rehabiliteringsarbete

- förklara vikten av att genus och kultur beaktas i arbetet med hälsa och
rehabilitering

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar

- visa kunskap om aktuell forskning inom området, samt

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar.

Innehåll

Programmet omfattar följande kurser:

Termin 1
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), 30 hp
Följande moment ingår:
Arbete, hälsa och rehabilitering – en introduktion till Rehabiliteringsvetenskap 15 hp
Vetenskapsteori och metod 7,5 hp,
Psykologiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet 7,5 hp

Termin 2
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), 30 hp
Följande moment ingår:
Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet 15 hp
Vetenskapsteori och metod 7,5 hp
Etiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet 7,5 hp

Termin 3
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), med inriktning mot arbetsliv I, 30 hp
Följande moment ingår:
Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp
Hälsofrämjande arbetsliv I, 15 hp

Termin 4
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), med inriktning mot arbetsliv II, 30 hp
Följande moment ingår:
Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet I, 15 hp
Tillämpade studier, 15 hp

Termin 5
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), med inriktning mot arbetsliv III, 30 hp
Följande moment ingår:
Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp
Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp

Termin 6
Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp
Följande moment ingår: Vetenskapsteori och metod 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp


Kurserna kan komma att ges i annan ordning än den ovan angivna och kursmomenten kan komma att ändras i vissa avseende under studietidens gång.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Kandidatexamen i rehabiliteringsvetenskap erhålls efter 180 högskolepoäng (hp). En veckas studier motsvarar 1,5 hp. De 180 hp som krävs för examen är uppdelade i moment och kurser om 7,5 - 30 hp. Huvudområdet är rehabiliteringsvetenskap. Programmet ges på helfart och på distans, vilket i regel innebär 1 - 2 fysiska träffar per månad. Träffarna sker växelvis mellan Östersund och Sundsvall.

Utbildningens huvudsyfte är att utveckla studentens kompetens inom områdena hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet fokuserar på personer i arbetsför ålder, varför arbete och arbetsliv står i centrum. Utbildningen är mångvetenskalig och den teoretiska undervisningen belyser hälsa och rehabilitering utifrån olika perspektiv. I syfte att arbetslivsanknyta utbildningen tilldelas studenterna under år 2 en referensarbetsplats. För att ytterligare stärka anknytningen till arbetslivet så omfattar termin 4 ett moment med tillämpade studier om 15 hp. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser men läses även som separata moment. Ett självständigt arbete om 15 hp ingår i programmet. Syftet med det är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet rehabiliteringsvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De krav som ställs för att gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs ortsövergripande, med normal studietakt och på distans
med fysiska sammankomster både i Sundsvall och Östersund. I stora delar av undervisningen används Moodle som lärplattform och kommunikationsverktyg.

Programmets pedagogiska filosofi utgår från det flexibla lärandet, där stor vikt läggs vid flexibla studieformer och studentens egen inlärning. Examinationsformerna varierar beroende på ämnets karaktär och omfattning. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet Rehabiliteringsvetenskap
translated into
Degree of Bachelor of Science with a major in Rehabilitation Science

Övrig information Internationalisering
Möjligheter till internationellt utbyte finns i utbildningen.

Utvärdering
Utvärdering sker i varje kurs och efter avslutat program för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av utbildningen.