Utbildningsplan

Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VREAG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2009/1278
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-28
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-18

Syfte

Utbildningens övergripande syfte är att studenten ska förvärva och utveckla kunskap och kompetens inom områdena hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete.

Lärandemål

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet har följande nationella mål som anges i 1 kap. 8 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningens bilaga 2, samt följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse

Nationellt mål:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskaper
om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området,
fördjupning inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor

Lokala mål:
- visa kunskap om hur man kan mobilisera och frigöra resurser på individ-, grupp-, och
samhällsnivå i syfte att främja hälsa och rehabilitering i arbetslivet
- visa kunskap om tillämpliga metoder för att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv och
rehabiliterande arbete
- visa kunskap om aktuell forskning inom området

Färdighet och förmåga

Nationella mål:
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställning och situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra
uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar i dialog med olika grupper
- visa sådan färdighet som fodras för att självständigt arbeta inom det område som
utbildningen avser

Lokala mål:
- Visa förmåga och färdighet till kritiskt och vetenskapligt tänkande inom det
rehabiliteringsvetenskapliga området
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem
och lösningar på individ-, grupp-, och samhällsnivå inom det rehabiliteringsvetenskapliga
området

Värderingsmål och förhållningssätt

Nationella mål:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens

Lokala mål:
- visa insikt om ett humanistiskt och professionellt förhållningssätt inom det
hälsofrämjande-, förebyggande- och rehabiliterande området
- visa insikt och förståelse av intersektionalitets- och hållbarhetsperspektiv i arbetet med hälsa och rehabilitering.

Innehåll

Programmet omfattar följande kurser:

Termin 1
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering - en introduktion, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp,
Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Psykologiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp

Termin 2
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Etiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp

Termin 3
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv I, 15 hp

Termin 4
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet I, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Tillämpade studier, 15 hp

Termin 5
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbetsliv II, 15 hp
Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp

Termin 6
Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp
Följande moment ingår:
Vetenskapsteori och metod 15 hp
Självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

En veckas studier motsvarar 1,5 hp. Huvudområdet är rehabiliteringsvetenskap. Programmet ges på helfart och på distans, vilket i regel innebär 1 - 2 fysiska träffar per månad. Träffarna sker växelvis mellan Östersund och Sundsvall.

Utbildningens huvudsyfte är att utveckla studentens kompetens inom områdena hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet fokuserar på personer i arbetsför ålder, varför arbete och arbetsliv står i centrum. Utbildningen är mångvetenskalig och den teoretiska undervisningen belyser hälsa och rehabilitering utifrån olika perspektiv. I syfte att arbetslivsanknyta utbildningen tilldelas studenterna under år 2 en referensarbetsplats. För att ytterligare stärka anknytningen till arbetslivet så omfattar termin 4 ett moment med tillämpade studier om 15 hp. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser men läses även som separata moment. Ett självständigt arbete om 15 hp ingår i programmet. Syftet med det är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet rehabiliteringsvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Termin 2
Behörighetskrav inför Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Vetenskapsteori och metod 7,5 hp är 22,5 hp från Rehabiliteringsvetenskap GR (A), 30 hp varav 15 hp från Arbete, hälsa och rehabilitering- en introduktion samt 7,5 hp från Vetenskapsteori och metod A
alternativt
Rehabiliteringsvetenskap GR (A) Arbetsmarknad, arbetsliv och arbetslivsinriktad rehabilitering - en introduktion 15 hp samt Rehabiliteringsvetenskap GR (A) Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

Termin 6
Behörighetskrav inför Rehabiliteringsvetenskap GR (C), 30 hp är Rehabiliteringsvetenskap GR (A) 30 hp varav Rehabiliteringsvetenskap GR (A) Vetenskapsteori och metod 7,5 hp samt Rehabiliteringsvetenskap GR (B) Vetenskapsteori och metod 7,5 hp samt Rehabiliteringsvetenskap GR (B) 22,5 hp (valfria kurser).

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs ortsövergripande, med normal studietakt och på distans
med fysiska sammankomster både i Sundsvall och Östersund. I stora delar av undervisningen används Moodle som lärplattform och kommunikationsverktyg.

Programmets pedagogiska filosofi utgår från det flexibla lärandet, där stor vikt läggs vid flexibla studieformer och studentens egen inlärning. Examinationsformerna varierar beroende på ämnets karaktär och omfattning. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet Rehabiliteringsvetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Rehabilitation Science

Övrig information Internationalisering
Möjligheter till internationellt utbyte finns i utbildningen.

Utvärdering
Utvärdering sker i varje kurs och efter avslutat program för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av utbildningen.