Utbildningsplan för: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp

Specialist Nursing Programme in Paediatric Care, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VHSBA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2020/269
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att inhämta de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad, undersökningar och behandlingar av barn och unga med varierande tillstånd och omfattar barnhälsovård och elevhälsa, neonatalvård, barnmedicin, barnkirurgi, barnpsykiatri, barnhabilitering.

Utbildningen ger också möjlighet att förvärva erfarenheter och fördjupade kunskaper som ger beredskap inför barnsjuksköterskans uppgift att leda, planera samt utveckla förebyggande arbete och omvårdnad av barn och ungdomar.

Lärandemål

Allmänna mål för avancerad nivå enligt högskolelagen 1 kap. 9 § innebär att utbildning på avancerad nivå väsentligen skall bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå genom att:

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete

Lärandemål enligt högskoleförordningen, Bilaga 2
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.


Kunskap och förståelse
–visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
–visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård-och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
–visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
–visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
–visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
–visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
–visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede,
–visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
–visa självkännedom och empatisk förmåga,
–visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
–visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
–visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten också
–visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
–visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov, och
–visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning. I examensbeviset ska utbildningens inriktning anges.
För en specialistsjuksköterskeexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Mål för magisterexamen (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas. För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom omfattar 60 hp uppdelade på sex kurser varav 45 hp inom huvudområdet omvårdnad och 15 hp inom medicinsk vetenskap. Tillämpade studier i form av verksamhetsförlagd utbildning ingår och utgörs av 18 hp.
I tillägg förekommer fältstudier inom barnpsykiatri och -habilitering.
Kursöversikt och kursernas ordning baseras på en progression från friska barn till barn med specifika behov.

Termin 1
Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren, 15 hp (varav 9 hp verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsa)

Termin 2
Omvårdnad AV, Omvårdnad inom barn- och ungdomspsykiatri och neonatologi , 7,5 hp (varav 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning inom neonatologi)
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap inom barn- och ungdomspsykiatri och neonatologi, 7,5 hp

Termin 3
Omvårdnad AV, Omvårdnad inom Barnmedicin, -kirurgi, - ortopedi, 7,5 hp (varav 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap inom Barnmedicin, -kirurgi, - ortopedi, 7,5 hp

Termin 4
Omvårdnad AV, Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska med minst 90 hp inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå samt minst sex månaders yrkespraktik som sjuksköterska.

Programbeskrivning

Utbildningen utgörs i huvudsak av huvudområdet omvårdnad som är baserat på humanvetenskap där människa, hälsa, miljö och omvårdnad studeras ur ett samhälls-, grupp-, och individperspektiv. Inom omvårdnad antas ett tvärvetenskapligt förhållningssätt genom att delvis även innefatta beteendevetenskap och medicinsk vetenskap. Inom omvårdnad antas en helhetssyn på människan med hänsyn till både hälsa och konsekvenser av sjukdom.
Omvårdnad av barn och ungdom består av ytterligare en dimension då hänsyn behöver tas till ålder och mognadsnivå, en färdighet som specialistsjuksköterskan till stor del utvecklar under sin utbildning. Det innebär att studenten fördjupar sina kunskaper och utvecklar en ökad självständighet som studier på avancerad nivå kräver.

Utbildningen omfattar okomplicerad nyföddhet, småbarnsperiod, barndomsår och ungdomsår inklusive prevention mot ohälsa samt noterbara avvikelser inom barnhälsovård och elevhälsa i såväl teori som praktik. Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och sjuka barn samt inom barnpsykiatri och -habilitering, -medicin, -kirurgi- och -ortopedi. Inom dessa områden kan du efter avlagd examen arbeta som specialistutbildad barnsjuksköterska såväl nationellt som internationellt.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning och examination

Arbetsformer
Studierna bedrivs på halvfart, undantaget verksamhetsförlagd utbildning som sker på helfart.
Utbildningen är huvudsakligen nätbaserad och genomsyras av ett självständigt lärande med olika arbetssätt. Distansdelen genomförs via en interaktiv plattform där den mesta kommunikationen sker mellan studenterna, samt mellan studenter och lärare. Du behöver därför en dator med webkamera och säker internetuppkoppling via bredband, eller tillgång till lärcentra (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Den webbaserade undervisningen består av digitala föreläsningar via länk eller inspelade filmer, samt nätbaserade diskussioner och seminarier. Det förekommer obligatoriska, campusförlagda träffar varje termin, antingen i Sundsvall eller Östersund innehållande föreläsningar, examinationsseminarier samt simuleringsövningar.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs med en skriftlig studiehandledning inför varje kurs och genom kontinuerlig samverkan mellan student, studiegrupp och lärare. Under den verksamhetsförlagda utbildningen vägleds studenten av personlig handledare.

Examinationsformerna varierar och kan genomföras dels individuellt och dels parvis eller i grupp vilket framgår av respektive kursplan. Examinationerna är utformade så att individuell bedömning kan ske oavsett hur de genomförs.

Vid Mittuniversitetet tillämpas tregradig betygsskala med benämningarna VG, G eller U.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care

Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master in Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Övrig information Alternativt urval:
Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1/2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Internationalisering
Mittuniversitetets Institution för omvårdnad har samarbetspartners vid olika universitet internationellt vilket möjliggör utbyten på grund-, avancerad-, och forskarnivå.

Pedagogisk grundsyn
Utgångspunkten för den pedagogiska grundsynen är att studenten ska tillägna sig de teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för att tillämpa god omvårdnad i olika sammanhang. Kunskap har flera dimensioner och lärande ses som en process som sker inom individen och i samverkan med andra. Förutsättningar för lärande är att varje individ är motiverad, intresserad och har förmåga att ta ett självständigt och aktivt ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Studenten tränas i att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem, att följa kunskapsutvecklingen inom omvårdnadsområdet samt att lägga grunden för livslångt lärande. Lärarens roll är att underlätta och stimulera lärandet genom att problematisera innehållet i utbildningen, skapa en god lärmiljö med klara mål och tydlig struktur samt att examinera studentens kunskaper. För att främja vetenskapligt förhållningssätt tillämpas olika arbetssätt och teoretiska och praktiska moment varvas och integreras med varandra. Reflektionstillfällen innebär möjligheter för studenten att få ökad självkännedom vilket är en förutsättning för att utveckla sitt etiska förhållningssätt. Utbildning på avancerad nivå innebär att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt lärande och för sin egen utveckling. Studenten ska känna att den är delaktig i sin utbildning och vid Mittuniversitetet erbjuds studenterna att efter varje kurs utvärdera densamma. Utvärderingarna ger väsentlig information och är ett nödvändigt verktyg för att utbildningarna / kurserna ska fortsätta att utvecklas.

Lika villkor
Mittuniversitetetets handlingsplan för lika villkor är integrerad i verksamhetsplaneringen och presenterar vad som görs för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Hänsyn ska tas oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Mänskliga rättigheter ligger som grund och i det sammanhanget behöver nämnas att barns rätt i samhället har stärkts generellt, men även som patienter då barnkonventionen inrättats som lag den 1/1 2020 (Lagen [2018:1197] om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter).