Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits


Allmänna data om programmet

Programkod: VBARA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: 412/0100300
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att inhämta de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård för barn och unga. Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad, undersökningar och behandlingar av barn och unga inom öppen eller sluten vård med medicinska, kirurgiska och psykiska sjukdomstillstånd och funktionshinder.

Utbildningen ger också möjlighet att förvärva erfarenheter och fördjupade kunskaper som ger beredskap inför barnsjuksköterskans uppgift att leda, planera och utveckla det förebyggande arbetet och omvårdnaden av barn och ungdomar.

Lärandemål

Nationella lärandemål
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska följer de mål som Högskolelag [HL] och Högskoleförordning [HF] och kompetensbeskrivning för barnsjusköterskor förespråkar.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten;
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten;
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten;
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar skall studenten också;

- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
- visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Innehåll

Specialistutbildning till barnsjuksköterska omfattar 60 hp uppdelade på tre kurser.

Kursöversikt och kursernas ordning i utbildningen
- Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren, 15 hp inklusive 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning
- Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och
ungdom, 30 hp inklusive 12 hp verksamhetsförlagd utbildning
- Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A), 30 hp, Omvårdnad GR (B), 30 hp, Omvårdnad GR (C), 30 hp inklusive examensarbete 15 hp samt minst sex månaders yrkespraktik som sjuksköterska.

Programbeskrivning

Utbildningen omfattar nyföddhetssjukvård, barnmedicin, barnkirurgi, barnpsykiatri, barnhabilitering, barn- och skolhälsovård såväl i teori som praktik. Inom dessa verksamhetsområden kan du också arbeta som specialistutbildad barnsjuksköterska såväl nationellt som internationellt.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning och examination

Studenten ska ha tillgång till dator med Webb-kamera och Internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentra (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande med inslag av ett problemorienterat synsätt. Undervisningen utformas på ett sådant sätt att de studerandes egna erfarenheter tillvaratas och att de får möjlighet att träna sig i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Utbildningen är till största delen IT-baserad och genomsyras av ett självständigt lärande med olika arbetssätt.

Såväl teoretiska som verksamhetsförlagd utbildning genomförs med hjälp av skriftlig studiehandledning för varje kurs och genom kontinuerlig samverkan mellan student, studiegrupp och lärare. Under den verksamhetsförlagda utbildningen vägleds studenten av en personlig handledare.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som verksamhetsförlagda utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan.

Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
översatt till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care

Övrig information

Alternativt urval:
Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1/2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Tillgodoräkning
Studerande har enligt Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig motsvarande innehåll i grundläggande högskoleutbildning/kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Möjlighet till utlandsstudier finns genom ett upparbetat avtal mellan Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap och universitet i ett flertal länder.

Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.
Specialistutbildning till barnsjuksköterska, 40 poäng är inrättad vid Mitthögskolan och utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga grundutbildningsrådet 2001-08-30. Reviderad 2003-05-02, 2004-02-20.

2006-10-06 Bolognaanpassad, ersätter programkod VSBAP. Revidering godkänd av institutionsstyrelsen 2007-03-14.

Revidering redaktionella ändringar. Revidering godkänd av Institutionsstyrelsen
2009-03-18.

Revidering innehåll. Revidering godkänd av Institutionsstyrelsen 2011-03-23.