Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Spara favorit

Som distriktssköterska får du möta människor i alla åldrar och ur alla samhällsskikt och kulturer. Arbetet är självständigt och varierande och du blir en viktig länk och trygghet i många individers och familjers dagliga liv. Dessutom är du både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling. Det finns idag en stor efterfrågan på distriktssköterskor inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Flexibel, organiserad och empatisk – det är några av de egenskaper du behöver som distriktssköterska. Ett holistiskt perspektiv där du ser till hela människan och hela familjen är nödvändigt, för du kommer att få förmånen att följa familjer och individer på nära håll, genom livets alla upp- och nedgångar. Som distriktssköterska är du dessutom både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling samt handledning av övrig personal.
I programmet ingår fyra kurser: omvårdnad med inriktning mot folkhälsoarbete, medicinsk vetenskap med specifik omvårdnad, palliativ hemsjukvård samt vetenskapligt arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen, det vill säga praktiken, sker inom barnhälsovård och elevhälsa samt inom landstingets primärvård och kommunens hälso- och sjukvård i Västernorrlands och Jämtlands län. Vår utbildning har ett glesbygdsperspektiv där stora geografiska avstånd tillhör vardagen och kräver en speciell organisation. Praktiken utgör sammanlagt tolv veckor av utbildningstiden.
Under studietiden arbetar ni i små grupper som kommer att följas åt under de tre terminerna. Modellen med små studiegrupper gör att ni svetsas samman och stöttar varandra, en metod som visat sig vara väldigt bra för lärprocessen. Inom gruppen får du tid till reflektion och möjlighet att pröva tankar och bolla idéer med dina studiekamrater. Studiegruppsträffarna är obligatoriska och utgår ifrån olika diskussionsuppgifter.

Utbildningen till distriktssköterska fördjupar och förädlar de kunskaper som du redan har förvärvat som sjuksköterska, men det är en krävande utbildning som behöver ha ditt fulla fokus under studietiden. Arbetsinsatsen är 40 timmar per vecka. Därför rekommenderar vi att du inte jobbar samtidigt.

Som distriktssköterska är du både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling.

Sammankomster

Distriktssköterskeutbildningen är en ortsövergripande distansutbildning på helfart, och innefattar såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Distansformen innebär att den största delen av dina studier gör du hemma. I utbildningen ingår dock cirka tio obligatoriska träffar per termin, därutöver tillkommer föreläsningar. Våra föreläsare är noga utvalda specialister från skilda verksamheter.
Gemensamma träffar och föreläsningar sker både i Sundsvall och Östersund. Studenterna bildar studiegrupper som träffas regelbundet på studieorten. Utbildningen genomförs med stöd av ett internetbaserat konferenssystem.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Urval

Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 2 år. Max 10 år kan medräknas. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Examen efter genomförda studier

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Primary Health Care

Efter utbildningen

Som distriktssköterska kan du arbeta inom barnhälsovård, elevhälsa och i hälsovård för vuxna och äldre. Distriktssköterskan är ansvarig för sjukvård i hemmet, men också för undersökning, vård och behandling på egen mottagning inom en hälsocentral eller i kommunens hälso- och sjukvård.