Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Primary Health Care Specialist Nursing, 75 ECTS


Allmänna data om programmet

Programkod: VDISA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: 412/0100299
Högskolepoäng: 75
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2014-03-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att skapa förutsättningar för studenten att inhämta de kunskaper och färdigheter som krävs för verksamhet som specialistsjuksköterska i distriktsvård. Detta innebär ansvar för hälsoarbete och sjukvårdsuppgifter för befolkningen inom ett geografiskt avgränsat område. Verksamheten omfattar omvårdnad med inriktning mot folkhälsoarbete med barnhälsovård, skolhälsovård, familjehälsovård, hälsovård för vuxna och äldre samt undersökning, vård och behandling som utförs vid distriktssköterskemottagning och i enskilda eller särskilda boenden, vid ohälsa och sjukdom.

Lärandemål

Specialistsjuksköterskeprogrammet – med inriktning mot Distriktssköterska följer de mål som Högskolelag [HL] och Högskoleförordning [HF] förespråkar.
Högskolelag [HL]1 kap § 9
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Högskoleförordningen
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings-
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård– och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska skall studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet

Lokala lärandemål:
- visa kunskaper som krävs för att kunna få förskrivningsrätt inom sitt
kompetensområde
- visa kunskaper och färdigheter som krävs för att medverka vid och
självständigt utföra undersökningar och behandlingar
- värdera innehållet och metoden i vetenskapliga artiklar för tillämpning inom distriktssköterskans verksamhetsområden.

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.

Innehåll

Kurser inom utbildningen

Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning mot folkhälsoarbete, 26 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med specifik omvårdnad, 30 hp
Omvårdnad AV, Palliativ omvårdnad, 4 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Programbeskrivning

Utbildningen till distriktssköterska omfattar 50 veckors heltidsstudier. I programmet ingår fyra kurser: omvårdnad med inriktning mot folkhälsoarbete, medicinsk vetenskap med specifik omvårdnad, palliativ omvårdnad och ett vetenskapligt arbete i specifik omvårdnad. Verksamhetsförlagd utbildning i barnhälsovård, skolhälsovård och sjuk- och hälsovård för vuxna och äldre, sker i landstingets primärvård och kommunernas hälso- och sjukvård.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar finns.

Undervisning och examination

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den del av undervisningen som sker på studieorterna innefattar självstudier, studiegruppsarbete, viss lärarledd undervisning och verksamhetsförlagd utbildning.

Såväl de teoretiska studierna som den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs med hjälp av studiehandledningar. Samverkan mellan studenter och mellan studenter och lärare sker kontinuerligt i studiegrupper och med hjälp av distansöverbryggande teknik.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förkortat
utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan. Betyg anges enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl i teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Examensbenämnning

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Primary Health Care

Övrig information

Alternativt urval:
Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Utvärdering sker i varje kurs enligt Mittuniversitetets riktlinjer för utvärderingar.

Avdelningen för omvårdnad vid Mittuniversitetet ingår i ett nordiskt nätverk för distriktssköterskeutbildningar vid högskolor i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Genom detta nätverk samt andra avtal som Mittuniversitetet ingått med högskolor i ett flertal länder i Europa finns möjlighet till utlandsstudier för studenter i specialistutbildning till distriktssköterska.

Specialistutbildning till distriktssköterska, 50 p, är inrättad vid Mitthögskolan och utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga grundutbildningsrådet
2001-08-30. Reviderad 2003-05-02, 2004-02-20.

2006-10-05 Bolognaanpassad, ersätter programkod VSDIP. Revidering godkänd av instituionsstyrelsen 2007-03-14.

2007-10-05 Revidering: Tagit bort den gamla modellen av förkunskapskraven.

2010-03-10 Revidering: Omfördelning av poängen och en ny kurs i palliativ vård har tillkommit. Lärandemålen reviderade.