Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Primary Health Care Specialist Nursing, 75 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VDISA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2018/929
  • Högskolepoäng: 75
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-10-12
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Utbildningens syfte är att ge en akademisk yrkesutbildning och skapa förutsättningar för studenten att inhämta de kunskaper och färdigheter som krävs för verksamhet som specialistsjuksköterska, distriktssköterska.
Arbetet som specialistutbildad distriktssköterska innebär ökade krav på självständighet och förmåga att arbeta hälsofrämjande och att hantera komplexa vårdsituationer inom specialistområdet. Distriktssköterskan arbetar inom olika verksamhetsområden och vårdformer och har varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården utifrån de hälsobehov som finns hos befolkningen.

Lärandemål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen (SFS 1992:1 434 ändrad 2006:173 1 kap. 9 §)
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen (bilaga 2 Högskoleförordningen SFS 1993:100 ändrad 2006:1 053)

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings-
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård– och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100 ändrad 2006:1 053 bilaga 2- examensordning)

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Lokala lärandemål:

- visa förmåga att självständigt bedöma, ordinera och förskriva läkemedel och förbrukningsartiklar i enlighet med föreskrifter från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket
- visa fördjupad förmåga att arbeta personcentrerat och i samverkan med andra professioner verka för evidensbaserad, säker och kvalitetsutvecklande vård
- visa fördjupad kunskap om distriktssköterskans verksamhet ur tätort, tätortsnära landsbygd och glesbygdsperspektiv
- visa fördjupad förmåga att bedöma och värdera möjligheter och hinder för användning av informations- och kommunikationsteknik

Lärandemål magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

TERMIN 1
Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning vuxnas hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning vuxnas hälsa och ohälsa, 7,5 hp

TERMIN 2
Kurser inom valbara inriktningar läses parallellt.

Valbar inriktning 1
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Valbar inriktning 2
Omvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp

Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp (påbörjas VT och fortsätter HT)
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp (påbörjas VT och fortsätter HT)

TERMIN 3
Kurserna läses parallellt.
Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp (fortsättning på kurs som påbörjats under VT)
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp (fortsättning på kurs som påbörjats under VT)

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Programbeskrivning

Utbildningen till distriktssköterska omfattar 75 hp och bedrivs som heltidsstudier. I programmet ingår sex ordinarie samt två valbara kurser.
Verksamhetsförlagd utbildning i barnhälsovård, elevhälsa och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre, sker i hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunernas hälso- och sjukvård. Bedömning sker via trepartssamtal per telefon eller Skype.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar finns.

Undervisning och examination

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den del av undervisningen som sker på studieorterna innefattar självstudier, studiegruppsarbete, viss lärarledd undervisning och verksamhetsförlagd utbildning.

Såväl de teoretiska studierna som den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs med hjälp av studiehandledningar. Samverkan mellan studenter och mellan studenter och lärare sker kontinuerligt i studiegrupper och med hjälp av distansöverbryggande teknik.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan. Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl i teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Primary Health Care

samt

Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science with a major in Nursing Science

Övrig information Alternativt urval:
Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Utvärdering sker i varje kurs enligt Mittuniversitetets riktlinjer för utvärderingar.

Avdelningen för omvårdnad vid Mittuniversitetet ingår i ett nordiskt nätverk för distriktssköterskeutbildningar vid högskolor i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Genom detta nätverk samt andra avtal som Mittuniversitetet ingått med högskolor i ett flertal länder i Europa finns möjlighet till utlandsstudier för studenter i specialistutbildning till distriktssköterska.

Specialistutbildning till distriktssköterska, 50 p, är inrättad vid Mitthögskolan och utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga grundutbildningsrådet
2001-08-30. Reviderad 2003-05-02, 2004-02-20.

2006-10-05 Bolognaanpassad, ersätter programkod VSDIP. Revidering godkänd av Institutionsstyrelsen 2007-03-14.

2007-10-05 Revidering: Tagit bort den gamla modellen av förkunskapskraven.

2010-03-10 Revidering: Omfördelning av poängen och en ny kurs i palliativ vård har tillkommit. Lärandemålen reviderade.