Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VPSYA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2017/1690
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2017-09-21
  • Giltig fr.o.m: 2018-01-15

Syfte

Utbildningens syfte är att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att verka inom det komplexa område som utgör psykiatrisk hälso- och sjukvård. Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad och rehabilitering av människor i alla åldersgrupper inom öppen eller sluten vård vilka drabbats av psykisk ohälsa,
sjukdom och funktionsnedsättningar/funktionshinder.

Lärandemål

Specialistsjuksköterskeutbildningen till psykiatrisjuksköterska följer de mål som Högskolelag(1992:1434), Högskoleförordning (SFS 1993:100) och Kompetensbeskrivning för Psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska Riksföreningen & Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) förespråkar.


Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper samt innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor.
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten:
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
skall studenten också:
- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
- visa förmåga att möta människor i kris, och
- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling, habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg.

Lärandemål magisterexamen

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kurser inom programmet.

Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad I, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap AV, Psykiatri, 7,5hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning I, inriktning psykiatri, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad II, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning II, inriktning psykiatri, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad III, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Självständigt vetenskapligt arbete, 15 hp

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 hp inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Programbeskrivning

Omvårdnad utgör huvudområdet i den psykiatriska sjuksköterskans profession.
Huvudområdet omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och specialitet vilket innefattar både vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete. Omvårdnad baseras på vetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap som kännetecknas av en självständig teoretisk och praktisk kunskapsutveckling. Omvårdnads-vetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Huvudområdet omvårdnad fokuserar på såväl relationen mellan patient/närstående och vårdare som på omvårdnadens organisation och ledarskap, vilket även inbegriper säkerhet och trygghet i vården. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innebär även vårdarens behov av stöd och handledning för utvecklandet av en personlig och etisk kompetens.

Specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska följer de mål som Högskolelag och Högskoleförordning föreskriver. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till såväl specialistkompetens som en akademisk examen på magisternivå. Under den verksamhetsförlagda utbildningen ges studenten möjlighet att genom tillämpning fördjupa de teoretiska kunskaperna. Specialistsjuksköterskans yrke utövas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med respekt för människans autonomi, integritet och värdighet. Psykiatrisk omvårdnad har en teoretisk och praktisk dimension. Målet med omvårdnad inom psykisk ohälsa och sjukdom är att skapa förutsättningar för livslång utveckling och hälsa. Den specialistutbildade sjuksköterskans arbete förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser. Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom valt område inom psykiatrisk omvårdnad. Arbetet kan vara en vetenskaplig studie eller en omfattande litteraturgenomgång.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Eventuella spärrar i utbildningen anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Studenten ska ha tillgång till dator med Webb-kamera och internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Utbildningen utgår från ett synsätt med studentaktivt lärande. Undervisningen utformas på ett sådant sätt att de studerandes egna erfarenheter tillvaratas och att de får möjlighet att träna sig i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande.

Utbildningen bedrivs på halvfart och är en distansutbildning som genomsyras av ett självständigt lärande utifrån olika arbetssätt.
Såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning genomförs med hjälp av skriftlig studiehandledning och genom kontinuerlig samverkan mellan student, studiegrupp och lärare. Obligatoriska moment ingår i utbildningen och utgör en del av examinationerna. Under den verksamhetsförlagda utbildningen vägleds studenten av en personlig handledare. Verksamhetsförlagda studier sker på annan arbetsplats än där studenten vanligtvis tjänstgör.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som verksamhetsförlagda utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.
Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan.
Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Mental Health Care

utbildningen leder också till en
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science with a major in Nursing Science

Övrig information Alternativt urval:
Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Max 10 år kan medräknas. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte
Tillgodoräknande
Student har enligt Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig tidigare förvärvade kunskaper/erfarenheter. Tillgodoräknanden handläggs och beslutas vid Mittuniversitetet, Avdelningen för Omvårdnad.
Utvärdering
Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.
Internationalisering
Möjligheter till utlandsstudier finns genom upparbetade avtal mellan Mittuniversitetet, Avdelningen för Omvårdnad och universitet i ett flertal länder.
Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2018-11-26