Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 credits


Allmänna data om programmet

Programkod: VPSYA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: MIUN 2017/1690
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för omvårdnad
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att verka inom det komplexa område som utgör psykiatrisk hälso- och sjukvård. Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad och rehabilitering av människor i alla åldersgrupper inom öppen eller sluten vård vilka drabbats av psykisk ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättningar/funktionshinder.

Lärandemål

Specialistsjuksköterskeutbildningen till psykiatrisjuksköterska följer de mål som Högskolelag(1992:1434), Högskoleförordning (SFS 2006:1053) och Kompetensbeskrivning för Psykiatrisjuksköterskor (Psykiatriska Riksföreningen & Svensk Sjuksköterskeförening, 2008) förespråkar.

Högskolelagen 1 kap $ 9
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. (Lag 2006:173).

Lärandemål enligt Högskoleförordningen Bilaga 2
Kunskap och förståelse

Efter specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings-
och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård– och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga

Efter specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård skall studenten också

- visa förmåga att observera, bedöma, åtgärda och utvärdera komplexa vårdbehov,
- visa förmåga att möta människor i kris, och
- visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att medverka i behandling,
habilitering och rehabilitering inom psykiatrisk vård och omsorg

Lokala Lärandemål

– visa kunskap om komplicerad psykisk ohälsa förekommande inom rättspsykiatrin, kriminalvården och socialtjänsten.
– visa kunskap, värderingsförmåga och förhållningssätt gentemot patienter som är suicidnära, lider av självskadebeteende eller vårdas enligt lagar om tvångsvård.
Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska omfattar 60 hp uppdelade på sex kurser. Kursöversikt och kursernas ordning i utbildningen:

Termin 1.
– Omvårdnad AV, Specifik psykiatrisk omvårdnad, 12 hp
– Medicinsk vetenskap AV, Psykiatri 3 hp (av 7,5 hp, fortsätter termin 2).

Termin 2.
– Medicinsk vetenskap AV, Psykiatri 4,5 hp (av 7,5 hp)
– Omvårdnad AV, Hälsa och rehabilitering inom öppna vårdformer 10,5 hp

Termin 3
– Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning, inriktning psykiatri, 15 hp

Termin 4
– Omvårdnad AV, Självständigt vetenskapligt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A), 30 hp, Omvårdnad GR (B), 30 hp, Omvårdnad GR (C), 30 hp inklusive examensarbete 15 hp. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Programbeskrivning

Specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska följer de mål som Högskolelag och Högskoleförordning föreskriver. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till såväl specialistkompetens som en akademisk examen på magisternivå. Huvudområdet är omvårdnad. Under den verksamhetsförlagda utbildningen ges studenten möjlighet att genom tillämpning fördjupa de teoretiska kunskaperna.
Specialistsjuksköterskans yrke utövas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med respekt för människans autonomi, integritet och värdighet. Psykiatrisk omvårdnad har en teoretisk och praktisk dimension. Målet med omvårdnad inom psykisk ohälsa och sjukdom är att skapa förutsättningar för livslång utveckling och hälsa. Den specialistutbildade sjuksköterskans arbete förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat. Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser. Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom valt område inom psykiatrisk omvårdnad. Arbetet kan vara en vetenskaplig studie, ett definierat förändringsarbete eller en omfattande litteraturgenomgång.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Eventuella spärrar i utbildningen anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Studenten ska ha tillgång till dator med Webb-kamera och Internetuppkoppling via bredband eller till ett lärcentra (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande synsätt. Undervisningen utformas på ett sådant sätt att de studerandes egna erfarenheter tillvaratas och att de får möjlighet att träna sig i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Utbildningen bedrivs på halvfart och är en distansutbildning som genomsyras av ett självständigt lärande utifrån olika arbetssätt.
Såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning genomförs med hjälp av skriftlig studiehandledning för varje kurs och genom kontinuerlig samverkan mellan student, studiegrupp och lärare. Obligatoriska moment ingår i utbildningen och utgör en del av examinationerna. Under den verksamhetsförlagda utbildningen vägleds studenten av en personlig handledare. Verksamhetsförlagda studier sker på annan arbetsplats än där studenten vanligtvis tjänstgör.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som verksamhetsförlagda utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt
framgår av respektive kursplan. Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Specialistsjuksköterskeexamen
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
översatt till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Mental Health Care.

Övrig information

Alternativt urval:
Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1 år. Max 10 år kan medräknas. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte
Tillgodoräknande
Student har enligt Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig tidigare förvärvade
kunskaper/erfarenheter. Tillgodoräknanden handläggs och beslutas vid Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap.

Utvärdering
Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Internationalisering
Möjligheter till utlandsstudier finns genom upparbetade avtal mellan Mittuniversitetet,
Institutionen för hälsovetenskap och universitet i ett flertal länder.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.