Utbildningsplan

Spara favorit

Utbildningsplan för: Grafisk design, 180 hp

Graphic Design, 180 credits


Allmänna data om programmet

Programkod: TGRDG
Tillträdesnivå: Grundnivå
Diarienummer: 2003:23
Högskolepoäng: 180
Ansvarig avdelning: Avdelningen för design
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Syftet är att studenten ska tillägna sig goda vetenskapliga och konstnärliga
kunskaper och färdigheter i grafisk design och visuell kommunikation.

Utbildningens syfte är också att främja ett självständigt, undersökande, reflektivt
och kreativt arbetssätt hos studenterna, så att de kan genomföra kvalificerade
designprocesser med fördjupning mot förpackningsdesign.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR GRAFISK DESIGN
- visa kunskap och förståelse om den vetenskapliga arbetsprocessen i grafisk design med fördjupning inom förpackningsdesign
- visa kunskap och förståelse om aktuella forskningsfrågor inom grafisk design med fördjupning inom förpackningsdesign
- visa förmåga att teoretiskt och praktiskt i designprocessen självständigt formulera och lösa designproblem
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och kritiskt reflektera över egna och andras designbeslut och designprocesser
- visa teoretisk och praktisk förmåga att inom givna tidsramar genomföra en självständig förpackningsdesignprocess i samarbete och dialog med olika grupper i samhället
- visa teoretisk och praktisk förmåga att förhålla sig till och värdera designproblem, designprocesser och designlösningar med hänsyn till konstnärliga, vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter.
- visa teoretisk och praktisk förmåga att förhålla sig till och värdera designproblem, designprocesser och designlösningar ur ett ett hållbarhetsperspektiv med koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Innehåll

GRAFISK DESIGN GR (A):
Typografi och form, 7,5 hp
Digital bildhantering, 7,5 hp
Visuell identitet och designmetodik 7,5 hp
Grafisk designhistoria 7,5 hp
Illustration, 7,5 hp
Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp
Webbdesign, 7,5 hp
Magasinsprojekt, 7,5 hp
User Experience, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (B):
Visuell kommunikation, 7,5 hp
Vetenskaplig metod B, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats, 7,5 hp
Typografi och bokformgivning, 7,5 hp
Praktik, 15 hp
Grafiskt förpackningsprojekt, 7,5 hp
Grafisk designetik, 7,5 hp
Motion Design 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (C):
Förpackningsdesign, 7,5 hp
Vetenskaplig teori C, 7,5 hp
Vetenskaplig metod C, 7,5 hp
Självständigt arbete, 22,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6)

Programbeskrivning

Grafisk design är ett treårigt utbildningsprogram med
fördjupning i förpackningsdesign.
Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom
ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområdet grafisk design. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Övrig information

Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar. Undervisningen är i huvudsak förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.