Utbildningsplan

Utbildningsplan för: Industridesign, 180 hp

Industrial design

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIDEG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/116
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Avdelningen för industridesign
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2013-12-27
  • Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Den grundläggande högskoleutbildningen i Industridesign skall ge studenterna:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt utskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Mittuniversitetets kandidatutbildning i Industridesign syftar till att ge studenterna:
- utökade kunskaper inom området rekreation och upplevelser (Recreational Design).
- utökade kunskaper inom området ”Design för alla” (Human Care Design).

Inom dessa områden skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att:
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR MITTUNIVERSITETETS KANDIDATUTBILDNING I INDUSTRIDESIGN

Studenten ska efter avslutad utbildning:
- ha kunskaper inom skissteknik, modellteknik, formlära, produktsemantik/ semiotik, ergonomi, datorstödd design, designmetodik, konstnärligt arbete och konstruktions/produktionsteknik
- ha kunskaper inom human– och naturvetenskap, särskilt sådan kunskap som krävs för produktutveckling
- ha kunskaper i att driva designprojekt
- ha kunskaper i grundläggande ekologi och resurshushållning vid utformningen av produkter och system
- ha förståelse i olika yrkes- och brukargruppers kompetensområden
- ha kunskaper inom en specialinriktning inom Industridesign

MÅL FÖR SPECIALISERINGAR INOM KANDIDATUTBILDNING I INDUSTRIDESIGN

En industridesigner som har följt någon av de rekommenderade studiegångarna Recreational Design och Human Care Design skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, kunna:
- Använda designverktyg för produktutveckling
- Kommunicera med användare och yrkesgrupper inom inriktningarna
- Inse och utveckla nyttan med produkten eller systemets användbarhet
- Tillämpa designmetodik samt anpassa metodiken för skiftande designproblem
- Utveckla de faktorer som avgör attraktionsvärdet för produkten eller systemet

Innehåll

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall, omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng), varav
- Basblock av gemensamma kurser, 120 hp
- Kärnkurser, 60 hp, varav examensarbete 15 hp.

Basblock läses emellanåt tillsammans med studenter på andra utbildningsprogram. Kärnkurser läses av alla studenter inom vald inriktning.

BASBLOCK AV GEMENSAMMA KURSER, 120 hp

Maskinteknik GR (A):
Produktionsmetoder, 7,5 hp
Konstruktionmetoder, 7,5 hp
Biomekanik, 7,5 hp

Industridesign GR (A):
Verkstadsteknik, 3 hp *
Skissteknik, 7,5 hp
Modellteknik, 7,5 hp
Datorstödd visualisering och modellering, 7,5 hp
Konstnärlig träning, 7,5 hp
Färglära, 3 hp
Formstudier, 7,5 hp
Semiotik, 4,5 hp
Designmetodik, 4,5 hp
Designhistoria, 3 hp
Praktikarbete, 4,5 hp
Grundläggande datoranvändning inom Industridesign, 7,5 hp

Industridesign GR (B), Projektarbete, 7,5 hp

Kommunikation GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Typografi och form, 7,5 hp
Psykologi GR (A), Kreativitet & problemlösning, 7,5 hp


KÄRNKURSER INRIKTNING RECREATIONAL DESIGN (RD), 60 hp

Vårdvetenskap GR (A), Människans anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Designtillämpning:
Industridesign GR (A), Materiallära med miljöanpassad produktutveckling, 4,5 hp *
Industridesign GR (C), Designmetodik II, 7,5 hp
Industridesign GR (C), Designhistoria, 1,5 hp
Industridesign GR (C), Projektarbete HCD/RD, 9 hp
Industridesign GR (C), Interaktionsdesign 7,5 hp
Industridesign GR (C), Design för sport och fritid 7,5 hp

Industridesign GR (C), Examensarbete 15 hp


KÄRNKURSER INRIKTNINGEN HUMAN CARE DESIGN (HCD), 60 hp

Vårdvetenskap GR (A), Människans anatomi och fysiologi, 7,5 hp

Designtillämpning:
Industridesign GR (A), Materiallära med miljöanpassad produktutveckling, 4,5 hp *
Industridesign GR (C), Designmetodik II 7,5 hp
Industridesign GR (C), Designhistoria GR 1,5 hp
Industridesign GR (C), Design för frihet 7,5 hp
Industridesign GR (C), Människans möte med design 7,5 hp
Industridesign GR (C), Projektarbete HCD/RD, 9 hp

Industridesign GR (C), Examensarbete 15 hp

* kursen inräknas i huvudområdet maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Dessutom krävs godkänt arbetsprov.
(Förkunskaper)

Programbeskrivning

Det övergripande målet med programmet är att det skall ge en gedigen kunskapsgrund inom industridesignyrket. Programmet omfattar 180 hp och eftersträvar att bygga upp en mognad och känsla för yrket.

Målet med första året är att studenten med olika tekniker ska kunna visualisera samt förklara form och funktion på ett begripligt sätt. Målen är även att lägga en grundläggande förståelse för konstnärliga ämnen, färg och form, designmetodik och presentationsteknik.

Följande år fortsätter att bygga på samma tema som fördjupas. Målsättningen är att den studerande med de olika teknikerna och bakomliggande designteorier får en djupare förståelse av syftet när dessa metodiskt förs in i designprocessen. Vidare knyts dessa ämnen samman mot aktivitet och funktion samt konstruktion och produktion.

Det avslutande året erbjuder två inriktningar, Recreational Design och Human Care Design. Inriktningen Recreational Design och dess innehåll fokuserar på produkter och tjänster inom människans fritid och de aktiviteter hon utför och önskar utföra däri. I inriktningen Human Care Design är fokuseringen riktad mot människans hela livsmiljö och dennes rätt till lika värde och möjligheter.

Inriktningarna handlar om att med befintlig och ny teknik och industridesign tillsammans med ämnesfördjupningar i vald inriktning kunna arbeta effektivt.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2, uppnått minst 45 hp från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.
Examination sker vanligen genom, presentationer av övningsuppgifter, tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

Övrig information Alternativt urval: Behöriga sökande rangordnas utifrån en samlad bedömning av arbetsprov och betyg. Beslut 2007-02-19, dnr MIUN 2007/223. Arbetsprovet har två komponenter, där dels den konstnärliga förmågan provas, dels förmågan till naturvetenskapligt och analytiskt betraktelsesätt. Provet inleds med en hemuppgift. I provet kan personlig intervju ingå.

För vissa kurser kan undervisning komma att ske på distans från andra Campusorter inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Projektarbeten som genomförs under utbildningstiden sker i samarbete med ett externt företag som under projektet fungerar som uppdragsgivare. Beroende på projektarbetets art så kan resor till och från företaget förekomma. Dock kommer huvuddelen av projektarbetet vara förlagt till institutionen på Mittuniversitetet.

Praktikarbetet utförs i företag som har inriktning mot industridesign.

En del av utbildningen skall kunna förläggas utomlands för att den studerande skall kunna tillägna sig internationella erfarenheter och få förståelse för andra kulturer.

Innan studenten påbörjar utbildningen rekommenderas att han/hon läser följande kurser (observera att dessa ej kan ingå i examen):
• Förberedande industridesignutbildning eller en Industridesign preparandkurs.
• Datorkunskap (del av ECDL, European Computer Driving Licence eller motsvarande)
• Matematisk preparandkurs 1 v