De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam granskning av de egna utbildningarnas kvalitet.

Studenter i klassrum

Denna granskning har utmynnat i en rapport och här sammanfattas slutsatserna av den. Du hittar hela rapporten längre ner på sidan.

De examina som berörs i den här rapporten är högskoleexamen, kandidatexamen och master/magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap samt högskoleexamen, och kandidatexamen i journalistik vid Mittuniversitetet. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnet gjort samt ett urval av anonymiserade uppsatser och samtal med studenter och lärare under våren 2018. Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från de medverkande lärosätena samt externa lärare och en representant för arbetslivet.

Bra exempel och utrymme för förbättringar
Kvalitetsrapporten för medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik lyfter fram att utbildningarna uppnår ställda krav på kvalitet och har en välplanerad verksamhet med engagerade lärare och forskare, samt goda studentprestationer. Ämnena får i uppdrag att jobba vidare med att stärka arbetet med studenternas självständiga arbeten.

Läs rapporten här!

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete enligt Treklöver-modellen

Kontakt: Journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, Kajsa Falasca, kajsa.falasca@miun.se