Utbildningsplan för:

Journalistprogrammet, 180 hp

Journalism Programme, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SJUPG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/135
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2015-07-01

Syfte

Syftet med journalistutbildningen är att studenten ska skaffa sig goda kunskaper inom såväl praktiskt som vetenskapligt arbete inom ramen för journalistikområdet. För det första ska studenten inhämta färdigheter för att efter utbildningen framgångsrikt kunna arbeta med multijournalistisk verksamhet i olika medier, både traditionella och sociala, samt på olika plattformar. För det andra ska den studerande lära sig att analysera och granska medieföretagens liksom sin egen roll i samhället. Genom utbildningen ska studenten tillägna sig såväl ett journalistiskt som ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR JOURNALISTPROGRAMMMET

Efter avslutat program ska studenten teoretiskt:
- kunna förklara demokratins grunder och det svenska samhällets uppbyggnad samt förstå journalistikens roll i samhället
- kunna förklara och förstå nyheters funktioner i olika kanaler och plattformar
- kunna analysera, bedöma och kritiskt förhålla sig till mediebranschen och det journalistiska innehållet i såväl traditionella som sociala medier
- kunna förstå och analysera språkliga och stilistiska regler och tillämpningar inom olika genrer

Efter avslutat program ska studenten praktiskt:
- kunna kritiskt granska och värdera journalistiskt material
- kunna uttrycka sig korrekt i skrift och tal i olika journalistiska genrer och medieformer
- kunna tillämpa principer och teknik för journalistisk produktion och redigering
- kunna tolka och gestalta nyheter och samhällsskeenden för olika publiker
- kunna planera, utveckla och marknadsföra egen journalistisk verksamhet
- tillsammans med andra kunna planera, genomföra och utvärdera journalistisk verksamhet inom ett medieföretag

Innehåll

JOURNALISTIK GR (A)
Introduktion till journalistik, 7,5 hp
Berätta med text, ljud och bild, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp
Journalistiken och det sociala samhället, 7,5 hp
Journalistikens presentation och form, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion II, 7,5 hp
Journalistiken och det offentliga samhället, 7,5 hp

JOURNALISTIK GR (B):
Introduktion till vetenskaplig metod, 7,5 hp
Vetenskaplig uppsats, 7,5 hp
Feature och reportage, 7,5 hp
Att arbeta på redaktion III, 7,5 hp
Avancerad journalistisk metod och presentation, 7,5 hp
Journalistiskt entreprenörskap, 7,5 hp
Makten och journalistiken, 7,5 hp
Undersökande journalistik, 7,5 hp
Journalistisk praktik, 30 hp

JOURNALISTIK GR (C):
Eget journalistiskt projekt, 7,5 hp
Teoretiska perspektiv på journalistikens roll i samhället, 7,5 hp
Fördjupning i vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Historia A och Samhällskunskap A.
Eller:
Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Journalistprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram som förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Vilka krav som ställs för att få gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet journalistik.
Benämningen översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Journalism.

Övrig information Under studietiden kan enskilda kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2015-02-06