Masterprogram i strategisk kommunikation

Utbildningsplan för:

Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 hp

Master's Programme in Strategic Communication, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SMSKA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2021/1386
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2022-07-01

Syfte

Syftet med programmet är att studenterna ska utveckla kunskaper och förståelse på avancerad nivå inom strategisk kommunikation, ett tvärvetenskapligt fält inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Studenterna ska utveckla sina praktiska, vetenskapliga, metodologiska och teoretiska förutsättningar för självständig planering, organisering, administration och bedömning av kommunikationsuppgifter i företag, myndigheter, institutioner och föreningar. Det innebär särskilt att förstå hur digitala medier, kriskommunikation, ledarskap och kommunikation samt hållbar utveckling påverkar en organisations eller persons förmåga att kommunicera och nå målen i relation till intressenter och målgrupper. Strategisk kommunikation berör därmed såväl intern som extern kommunikation, kommunikationsplanering, -implementering och -styrning i relation till målgrupper och olika organisations-/samhällskontexter.

Efter det första året på programmet, 60 hp, är studenten behörig till utbildning på forskarnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL FÖR MAGISTEREXAMEN (ettårig inriktning)

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom det huvudsakliga området för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom det huvudsakliga området för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL FÖR MASTEREXAMEN (tvåårig inriktning)

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

LÄRANDEMÅL FÖR MASTERPROGRAMMET I STRATEGISK KOMMUNIKATION

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad utbildning:
- ha kunskap och förståelse om teorier och metoder på avancerad nivå inom strategisk kommunikation såsom kommunikativt ledarskap, förändringskommunikation, kriskommunikation och kommunikation för hållbar utveckling.
- förstå kopplingen mellan de teoretiska grunderna för strategisk kommunikation och en effektiv kommunikationsplanering med primära och sekundära målgrupper av intressenter och allmänheten.

Studenter som läser den tvååriga inriktningen ska dessutom efter avslutad utbildning visa:
- mycket goda kunskaper om aktuell forskningsmetodik.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning:
- kunna använda relevanta teorier och metoder för att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser för specifika situationer och aktörer i olika typer av organisationer genom traditionella och digitala medier inom ett område som ledares kommunikation, förändrings- och kriskommunikation och strategisk kommunikation relaterad till hållbar utveckling
- ha förmåga att i skrift och tal kunna syntetisera, applicera och argumentera för olika teorier och metoder
- självständigt kunna genomföra ett vetenskapligt arbete inom valt område

Studenter som läser den tvååriga inriktningen ska dessutom efter avslutad utbildning visa:
- mycket goda färdigheter i att analysera utfallet av olika kommunikationsinsatser
- god förmåga att skriva vetenskapliga rapporter/artiklar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad utbildning:
- kunna identifiera och positionera sig i förhållande till olika vetenskapsteoretiska paradigm
- kunna kritiskt analysera kommunikationsstrategier, taktiker och aktiviteter för intern och extern kommunikation

Innehåll

Den tvååriga inriktningen består av obligatoriska kurser 90 hp, samt ett självständigt arbete 30 hp, se nedan.

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kommunikativt ledarskap, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskaplig metod, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Examensarbete, 30 hp

Den ettåriga inriktningen består av obligatoriska kurser 45 hp, samt ett självständigt arbete 15 hp, se nedan:

Obligatoriska kurser
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk kommunikation för hållbar utveckling, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap, sociologi, psykologi eller företagsekonomi.

Programbeskrivning

Kompetens inom strategisk kommunikation på avancerad nivå är efterfrågad inom privata, såväl som offentliga organisationer samt inom forskningen.

Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna arbeta med strategisk kommunikation inom olika funktioner och organisationer. Framtida yrkesroller är exempelvis kommunikationsstrateg, kommunikatör, förändringsledare, kriskommunikatör, marknadskommunikatör, PR-expert och projektledare i offentliga eller privata organisationer, samt kommunikationskonsult.

Programmet vänder sig till yrkesverksamma och till studenter som just avslutat sina högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningsprogrammet ges på heltid, distans under två år. Det är möjligt att studera på halvtid under fyra år.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen
Masterexamen

Magisterexamen alternativt Masterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, vilka översätts till Degree of Master of Arts (60 credits) alternativt Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Media and Communication Science.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-09-18