Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Musik- och ljuddesign, 120 hp

Music and Sound design, 120 credits


Allmänna data om programmet

Programkod: TMOLG
Tillträdesnivå: Grundnivå
Diarienummer: MIUN 2008/478
Högskolepoäng: 120
Ansvarig avdelning: Avdelningen för elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Senaste reviderad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Utbildningsprogrammet är en teknisk/konstnärlig utbildning för dig som vill studera och arbeta med ljud och musikproduktion. Utbildningen är påbyggbar där ett tredje år kan läsas vid Högskolan Dalarna och man kan därvid erhålla en kandidatexamen i ljudproduktion.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.


LÄRANDEMÅL FÖR MUSIK- OCH LJUDDESIGN

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
• Såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper i elektroteknik för användning i ljuddesign.
• Såväl muntligt som skriftligt visa kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och lyssnandets funktioner.
• Såväl muntligt som skriftligt visa kännedom om förändringar och utvecklingstendenser i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad det gäller audioteknologins påverkan.
• Såväl muntligt som skriftligt redogöra för hur en given utrustning kan användas i en inspelningssession med beskrivning av möjligheter, begränsningar samt lämpligt arbetsätt.

Färdighet och förmåga
Den studerande skall kunna
• Spela in, mixa och färdigställa medierade ljud och musikproduktioner, samt med hänsyn taget till utrustningens möjligheter och begränsningar, föreslå ett lämpligt arbetssätt.
• Planera och förverkliga ljudproduktioner för bestämda målgrupper.
• Beskriva och analysera ljud och musikproduktioner.
• Initiera, planera, leda, genomföra, förevisa samt dokumentera ljudproduktioner inom flera tillämpningsområden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Den studerande skall kunna värdera ljud och musikproduktioner enligt genrekonventioner, verkbegrepp samt enligt ljud- och musikbranschens praxis.

Innehåll

Utbildningen bedrivs på distans via nätbaserad undervisning på Internet. Gemensamma samlingar kan förekomma. Campusbaserad, högskoleförlagd undervisning kan även ges inom ramarna för specifika avslutningsprofiler.

Elektroteknik GR (A):
Introduktion till musik och ljuddesign, 7,5 hp
Audioteknologi I, 7,5 hp
Ljudteori, 7,5 hp

Ljud- och musikproduktion GR (A):
Musikproduktionsanalys, 7,5 hp
Möten med skilda genrer, 7,5 hp
Ljudläggning till rörliga bilder, 7,5 hp

Ljud- och musikproduktion GR (B):
Inspelning i studio, 7,5 hp

Ljudproduktion GR (A):
Ljudskapande och ljudsyntes, 7,5 hp

Ljudproduktion GR (B):
Musikproduktion i praktiken, 7,5 hp
Självständigt arbete med metod, 15 hp

Musikvetenskap GR (A):
Audioteknologi II, 7,5 hp
Vår tids musik, 7,5 hp
Musikskapande, 7,5 hp
Företagsekonomi för musikbranschen, 7,5 hp
Musikbranschen, 7,5 hp

De ämnen som ej finns vid Mittuniversitetet ges av Linnéuniversitetet eller Högskolan Dalarna.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningen sker i samarbete mellan Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna och ges på helfart alternativt halvfart. Den är påbyggbar där ett tredje år kan läsas vid Högskolan Dalarna och man kan därvid erhålla en kandidatexamen i ljudproduktion.
Undervisningen är nätbaserad men vissa laborativa moment måste ske fysiskt vid ett lärosäte där erforderliga resurser finns tillgängliga. Utbildningen möter ett behov av kvalificerade ljudteknik/-designarbeten i distribuerad form och är anpassad för studenter som inte har möjligheten att studera lokalt vid högskola eller universitet. Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd olika arbetsuppgifter inom exempelvis radio, TV, film- och teaterproduktion, inspelningsstudios, museum, utställningsverksamhet, offentliga tilldragelser etc.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 (årskurs 3 vid halvfartsstudier) uppnått minst 45 hp av de 60 hp inledande kurspoängen. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.
Särskilda förkunskaper för kurs inom program framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs primärt utifrån en Internet-baserad pedagogisk form. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.
Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Högskoleexamen
Högskoleexamen med inriktning mot ljudproduktion, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Sound Production.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.
För att genomföra utbildningen krävs tillgång till egen inspelningsutrustning, bestående av: dator med inspelnings-/redigeringsprogram samt inspelningmöjligheter med två mikrofoner samtidigt (ej ihopbyggda).