Kurser

Spara favorit

Gemensamma kurser
Baskurs 1 i biologi, 7,5 hp
Baskurs 1 i fysik, 15 hp
Baskurs 1 i kemi, 7,5 hp
Baskurs 3 i matematik, 15 hp

Utgång 1
Baskurs 2 i biologi, 7,5 hp
Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp

Utgång 2
Baskurs 4 i matematik, 7,5 hp
Baskurs 2 i fysik, 7,5 hp